Wij zijn een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Naam ANBI

Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda, hierna te noemen: de gemeente.
De gemeente is op grond van haar Statuut een kerkgenootschap.

Doelstelling

De gemeente stelt zich als theocratische gemeenschap op de grondslag van Gods woord, zoals verwoord in Efeziërs 2:20, ten doel het evangelie van Jezus Christus te praktiseren en uit te dragen, teneinde het doel van God te bereiken als omschreven in 2 Timoteüs 3:16-17.

RSIN/fiscaal nummer

0078.43.963

Vestigingsadres

Academiesingel 27
4811 AB Breda
Telefoon: 076 8867702 / 06 313 04 558
E-mail: info@vegib.nl

Contactgegevens

C. Visser (voorganger)
Cecile Goekoopstraat 3
5122 KP Rijen
Telefoon: 0161 227671
E-mail: voorganger@vegib.nl

Samenstelling bestuur

De leiding en het bestuur van de gemeente is naar bijbels patroon door het hoofd van de gemeente, Jezus Christus, in handen gegeven van de oudstenraad, bestaande uit voorganger en oudsten, eventueel aangevuld met daartoe aangestelde gemeenteleden. Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris en een penningmeester. Het voorzitterschap wordt bekleed door de voorganger.

Beleidsplan

De gemeente tracht haar doel te bereiken door:

  • het houden van samenkomsten, bijbelstudies, lezingen enz.
  • het houden van zondagsschool, jeugdwerk enz.
  • het uitgeven en verspreiden van lectuur in dit kader, alsmede het steunen en verrichten van evangelisatiewerk en zending om deze boodschap verder uit te dragen.


Beloningsbeleid

De voorganger is fulltime in dienst van de gemeente en daardoor vrijgesteld van ander werk. Hij ontvangt een salaris en een kostenvergoeding die gebaseerd zijn op de Generale Regelingen en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen van de PKN.
De oudsten zijn niet in dienst van de gemeente. Door hun werk in de gemeente hebben zij recht op een vrijwilligersvergoeding. In het belang van de gemeente kunnen zij van die vergoeding afzien.
De gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Zij ontvangen voor hun werk in de gemeente in principe geen vrijwilligersvergoeding. Indien nodig kan van deze regel in overleg met het bestuur worden afgeweken.

Activiteiten

De activiteiten van de gemeente worden gepubliceerd op de website van de gemeente. Voor leden die geen toegang tot internet hebben, wordt een maandoverzicht op papier ter beschikking gesteld.

Financiële verantwoording

Onze gemeente krijgt geen subsidie van enige overheid en ook geen bijdrage uit een overkoepelend orgaan. De financiële middelen benodigd voor het bereiken van de doelstelling van de gemeente bestaan uit vrijwillige bijdragen van de leden, collecten, giften, legaten en andere (externe) baten.
Leden geven hun financiële steun aan de gemeente op basis van 2 Korintiërs 9:7 met als richtlijn Genesis 14:20. Zij doen dit bij voorkeur in een vaste maandelijkse bijdrage.

Staat van baten en lasten

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.