Wat geloven wij?

Het evangelie van Jezus Christus

Miljoenen mensen kennen het evangelie over Jezus. Zij zijn bekend met de verhalen over Hem, zoals die in de bijbel staan beschreven. Maar er is meer!
Jezus geeft mensen visie op Gods bedoeling met mens en schepping en stelt hen in staat daaraan te beantwoorden. Al zijn woorden en daden zijn daarop gericht.
Dit evangelie van Jezus stellen wij in onze gemeente in woord en daad centraal.

God

God openbaart Zich in het Oude Testament als de Schepper van hemel en aarde, de oorsprong van alles wat is.
Jezus geeft ons in het Nieuwe Testament visie op het wezen van God, zijn Vader. Hij zegt: Wie Mij ziet, heeft de Vader gezien. Hij toont in zijn leven dat God enkel goed is, vol liefde en genade.
God wil tot in eeuwigheid met de mensheid in liefde verbonden zijn. Jezus roept alle mensen op om zich vanuit wederliefde tot God volledig hiervoor te geven en in te zetten.

De mens

De bijbel leert dat de mens een geest-ziel-lichaam wezen is, geschapen naar Gods beeld. Het lichaam, de uiterlijke mens behoort tot de zichtbare, de natuurlijke wereld: de aarde. De innerlijke mens (geest en ziel) behoort tot de onzichtbare, de geestelijke wereld: de hemel.
Ieder mens leeft hierdoor elk moment van de dag in twee werelden tegelijk, of hij het zich bewust is of niet. De mens heeft bij zijn schepping van God alles ‘meegekregen’ om van meet af aan contact te hebben met God en een hechte relatie met Hem op basis van liefde op te bouwen.

Tegenstander

Jezus leert ook dat er in de geestelijke wereld een tegenstander rondgaat, de duivel, die mensen wil afhouden van het meewerken aan het plan van God en alles in het werk stelt om hun leven te laten mislukken.
Jezus verbindt al het onheil, alle ellende, alle ziekte en alle kwaad met deze bron. Hij betitelt de duivel als ‘de vader der leugen’.

Zonde

Satan en zijn demonen benaderen de mens vanuit de onzichtbare wereld en proberen hem op allerlei manieren dwars te zitten en tot zonde te verleiden.
Door zonden ontstaat er in de geestelijke wereld een scheiding tussen God en mens. Wanneer dit zich blijft herhalen, vervreemdt de mens steeds meer van zijn God.

Werk van Jezus

Door de boodschap van Jezus Christus en zijn werk op het kruis van Golgota is het voor alle mensen mogelijk om vergeving van zonden te ontvangen en opnieuw verzoend, herenigd te worden met God.
Door de heilzame woorden van Jezus die geladen zijn met de kracht van Gods Geest, kan elke band met de duivel en zijn rijk worden doorbroken en alle schade die hierdoor is ontstaan, worden weggewerkt.
Jezus kan elk mens naar lichaam, ziel en geest weer volkomen gezond maken, waardoor deze aan het oorspronkelijk doel van God met zijn leven kan gaan beantwoorden.

Vanzelf?

Dit werk van Jezus in mensen verloopt niet automatisch. Het vraagt om persoonlijk geloof, om liefde, om trouw, om inzet… Jezus werkt niet buiten ons om, maar te allen tijde samen met ons. Hij doet een beroep op alles wat God bij ons heeft ingeschapen.
In dit proces dat leidt tot ‘wederoprichting’, kunnen we diverse stappen onderscheiden. We noemen de belangrijkste.

Bekering

Ieder mens die de vrede van Gods koninkrijk wil beleven, zal zich moeten bekeren. Zich innerlijk afkeren van alles wat niet uit God komt: zonde en ongerechtigheid. En zich helemaal toekeren naar alles wat bij God behoort: waarheid, gerechtigheid, reinheid, zuiverheid, eerlijkheid.
Deze stap dient samen te gaan met een persoonlijk geloof in Jezus Christus als Verlosser en Zaligmaker, als degene die de zonde vergeeft. Deze stap kan de Heer niet voor u doen. Het is een keuze van uzelf.

Wedergeboorte

De mens die zich bekeert, ontvangt van Jezus nieuw leven. Hij wordt in de geestelijke wereld vanuit het rijk van Satan overgeplaatst in het koninkrijk van God. Hij wordt een kind van God.
Dit nieuwe leven mag door intens contact met Jezus gestalte gaan krijgen in alle vezels van zijn bestaan: in denken, in spreken, in doen en laten, enz.

Waterdoop

Het evangelie roept de wedergeboren mens op om zich door onderdompeling in water te laten dopen. Hiermee verklaart de gelovige dat het oude voorbij is gegaan en het nieuwe is gekomen, dat hij met Christus is gestorven en opgewekt en dat hij in gemeenschap met Jezus alles wil gaan doen wat God bedoelt.

Geestesdoop

De Heer wil deze duidelijke verklaring van de mens beantwoorden door de doop in heilige Geest, de Geest van God, een gebeurtenis die in de geestelijke wereld zijn beslag krijgt. Ieder wedergeboren mens mag de Heer hier in gebed om vragen.
Hierdoor ontstaat er een relatie tussen Hem en de mens die te vergelijken is met een huwelijk: wij zijn dan één geest met Hem. Alle bronnen van ons bestaan zijn dan in de kern verbonden met alles wat in Jezus is. De Heer kan zijn werk dan volledig ontplooien in ons leven.
De doop in water en de doop in heilige Geest horen bij elkaar. Samen geven zij uiting aan het verbond dat God wil sluiten met de mens. Ons leven is dan met Christus verborgen in God.

Groei

In de ontstane relatie kan de mens onder leiding van Jezus gaan uitgroeien tot een sterk, evenwichtig, geestelijk volmaakt en volwassen mens, een zoon van God. In zulke mensen kan God worden ‘alles in allen’.

Gemeente

Deze ontwikkeling vergt uiteraard de nodige tijd; het is een groeiproces. Daarbij is geestelijk voedsel nodig, begeleiding, pastorale hulp… Dit alles reikt Jezus concreet aan in zijn gemeente.
De bijbel beschrijft de gemeente als een lichaam waarvan Jezus Christus het hoofd is en waarvan wij levende leden mogen zijn.
God wil dat wedergeboren mensen zich invoegen in een plaatselijke gemeente en zich onder leiding van Jezus samen inzetten voor de algehele realisatie van zijn bedoeling in hun leven.

Tot eer van God

In onze bijeenkomsten willen wij het evangelie van Jezus Christus in al zijn volheid prediken, praktiseren en volledig gaan beleven… Opdat Jezus zijn werk in ons kan voltooien en God, onze Schepper, tot zijn eer komt.
Wij brengen Hem en Jezus daarom in zang en muziek, in woord en gebed, met ons hele hart en leven alle eer, dank, glorie en hulde toe.

En nu…?

Er zullen ongetwijfeld nog vragen zijn. Misschien wel twijfel of ongeloof. Laat het daar niet bij. Praat er eens over. Neem contact met ons op. Kom eens langs in één van onze samenkomsten en luister met een open hart naar het heerlijke evangelie van Jezus Christus.
Wij geloven dat dit volle evangelie ook voor jou van grote waarde is. Geef het een kans! Kom en zie! Kom en ga met ons!

Wil je meer weten…?

We hebben een serie bijbelstudies op video opgenomen over het ‘Fundament van ons geloof’: de Fundamentstudies. Neem die serie voor jezelf door: van harte aanbevolen!

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.