Privacyverklaring

Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda, gevestigd aan Academiesingel 27, 4811 AB Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.veg-immanuel-breda.nl
https://www.vegib.nl
Academiesingel 27
4811 AB Breda
T: 076 886 77 02 / 06 313 04 558
De voorganger (C. Visser) is de Functionaris Gegevensbescherming van Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda. Hij is te bereiken via voorganger@vegib.nl en info@vegib.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze bij uw opgave voor het lidmaatschap van onze gemeente zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Doopdatum
 • Huwelijksdatum (indien van toepassing)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vegib.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen inschrijven en behandelen als lid van onze gemeente (zie Statuut, art.3, lid 3)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • U de mogelijkheid te bieden een account op onze website aan te maken


Geautomatiseerde besluitvorming

Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is gekoppeld aan de duur van uw lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda gebruikt alleen functionele cookies en vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vegib.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vegib.nl.

Updates voor dit beleid

Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. Hierboven staat de meest recente.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.