Lezers over Gods plan met mensen – Deel 2

Aantal reacties: 6

De meest recente reacties staan bovenaan

Geef zelf ook een reactie door! Klik hier.

Een geweldig boek waarin het begin van de schepping, de voortijd, de zondvloed en de tijd daarna zó duidelijk zijn beschreven en onderbouwd, dat het voor mij veel meer is gaan leven. God en zijn plan met mensen worden voor mij steeds groter en ik krijg meer ontzag en liefde voor Hem. Wonderlijk is het ook hoe mooi en volledig het boek aansluit bij mijn hart. Dat is de eenheid die God bedoelt. Alle glorie daarvoor aan Hem.

Ine Smallenbroek, Leidschendam 

Een boek van onschatbare waarde. Het werkelijk leren kennen van God en van Gods unieke Zoon kan nooit tot stand komen als iemand zich niet openstelt voor de waarheid over de onzichtbare geestelijke wereld, waar de bronnen zijn van goed en kwaad, namelijk de geesten in de hemelse gewesten. De louter goede Geest van onze Schepper (God zélf) en de door-en-door kwade geesten (Satan en zijn opstandige, afvallige engelen) zijn erop gericht om – zo mogelijk – ieder mens in zijn eigen koninkrijk in te lijven.

Het koninkrijk van licht en leven staat tegenover het koninkrijk van duisternis, dood en verderf. Gods Geest werkt met liefde en waarheid om de mens te verheffen tot zijn niveau, maar Satan werkt met list en bedrog om de mens van God af te pakken en te verderven. Dat is wat Jezus ons leerde.

De Bijbel kan alleen maar goed verstaan worden door te volharden in het onderwijs van Jezus en zijn apostelen en van leraars en herders die door Jezus zélf zijn aangesteld in zijn Gemeente en die zich richten op de bouw van de eeuwige geestelijke tempel van God: de Gemeente van Jezus Christus.

Het is de boze gelukt om zeer veel mensen te misleiden, juist ook op het terrein van geloof en religie… Alleen het vervuld zijn met het woord én de Geest van Christus kan ons het volle licht geven op de volle waarheid. Dit boek is hierbij van onschatbare waarde om ons te helpen elke boze geest te onderkennen, te ontmaskeren en te overwinnen onder de leiding van Jezus.

Op deze weg volhardend, worden wij méér dan overwinnaars, namelijk volwassen zonen van God en waardige medewerkers van Jezus, die ons voorgaat op de weg naar de totale en definitieve overwinning over alle anti-christelijke geesten. Zodat God eindelijk zal zijn: alles in allen die Hem toebehoren.

Het schrijven en spreken van Cees Visser wordt gekenmerkt door heldere taal die getuigt van de gezindheid en de visie die werkelijk overeenkomt met die van de eniggeboren en eerstgeboren Zoon van God, die ons voert naar het werkelijke doel van ons leven, zodat wij en heel Gods schepping voor eeuwig ongestoord zullen stralen van Gods heerlijkheid.

Herman Robbertz, Nieuwstadt (L) 

In dit boek wordt Gods plan met mensen nader belicht. Zij zijn bestemd tot eeuwige heerlijkheid. Door de zondeval komt er echter een kink in de kabel. De vijand legt als het ware een valse draai in het touw, zodat de verbinding met God wordt verstoord.In het boek wordt uitvoerig ingegaan op het ontstaan en de intentie van het rijk der duisternis. Uitgangspunt voor de uiteenzetting zijn de gedachten die Jezus heeft geopenbaard en geleerd. Kenmerkend zijn de vele Schriftverwijzingen.

Op intrigerende wijze wordt de lezer geconfronteerd met de geestelijke werkelijkheid. Dan blijkt hoe belangrijk het is voor de christen inzicht en kennis te verkrijgen van de onzichtbare wereld. Om een instelling te ontwikkelen zoals Daniël, die zijn hart erop had gezet om inzicht te verkrijgen in de onzienlijke wereld (Dan.10:12).

De schrijver geeft op veel vragen een antwoord: o.a. Heeft God spijt dat Hij de mens geschapen heeft? Heeft God een aandeel in het kwade? Is de zondvloed een straf van God? Waarom grijpt God niet in? Wat is de hel en voor wie is deze bestemd? Wie komen in de poel des vuurs?

Aangrijpend is het te lezen over de niet aflatende liefde en trouw van God, de Vader, en zijn Zoon Jezus Christus voor de in zonde gevallen mensen. God laat zijn eeuwig voornemen niet los. Hij leidt hen (de gemeente) door zijn Zoon naar hun eeuwige bestemming.

Het boek is gedegen en goed doordacht. Een aanrader voor ieder die verlangt om met Jezus te zegevieren over het rijk der duisternis.

Roel Schipper, Winsum 

Absolutely a must read book! Accurate and very informative – sheds light to the unknown. The events were based on facts – it is actual – it happened and is still happening both in the natural and spiritual realms. The contrasts between light and darkness, good and evil, positive and negative developments, were carefully and properly explained – supported with biblical truths and events. It contains strategic points, thus giving us a clearer view on how to fight and win the battle over the ruler and power of darkness. I’m learning it too. It is so inspiring. There is no greater joy than knowing that God, in His unfading love will never give up on us, not until His work is fully accomplished. Whatever hindrances that Satan puts along the way, God’s plan for His chosen people will always remain steadfast – firm and unshakable.

Reading this book has opened my eyes to spiritual truths, seeing them in a new perspective – making me more aware of God’s never ending grace. I choose to live my life, one step at a time in the reality and wonder of His grace. The battle between light and darkness continues, but greater is He that is in us, than he that is in the world!

Rosy Henskens, Rijen 

Een heel mooi en toegankelijk boek, waarin helder en duidelijk wordt uitgelegd hoe het nu in elkaar steekt met Gods schepping, de mens en het ontstaan van de boze machten, de werkingen van de vijand.

Ik ben ervan overtuigd dat het boek een verrijking is. Het geeft mij beter zicht op de werkelijkheid in de hemelse gewesten. En dat kan ik gebruiken in mijn dagelijks leven.

Willy Faber, Oisterwijk 

Het is een pakkend boek en leest lekker door. Het Godsbeeld wordt erg zuiver uitgelegd, ook vanuit het Oude Testament. Hetzelfde geldt voor de geestelijke wetmatigheden en de praktische koppeling naar het hier en nu.

Het boek stimuleert tot hemels denken. Het geeft zicht op onze geestelijke vijanden en hun grootvorsten. Herkenbaar en actueel voor mijn eigen ontwikkeling en voor ons als gemeente. Dit boek is geen luxe, maar nodig voor mijn eigen leven en voor de groei van de gemeente in deze fase.

Mirjam Toet, Terheijden N.B.

Lees ook de recensie van Ds. Jenno Sijtsma uit Epe voor de NBD. Klik hier

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.