Werken met het evangelie van Jezus Christus (4)

Inleiding

De wedergeboren mens mag na zijn bevrijding het herstel in eigen leven in nauwe verbondenheid met zijn Heer gaan bewerken. Hij dient daartoe heel bewust zijn positie in Christus in te nemen en nauwkeurig toe te zien op zichzelf. Samen met zijn Heer mag hij de door de vijand opgeworpen schansen en bolwerken in eigen leven gaan slechten. Dat wil zeggen: Alle overleggingen en redeneringen die ingaan tegen de kennis van God, terzijde schuiven en elke gedachte gevangen nemen om haar te onderwerpen aan Christus (2Cor.10:5 GN). Deze eerste belangrijke aanwijzing van de Heer in de strijd tegen de boze geesten is in het vorige Studieblad besproken.

Reactie

De uitvoering van dit herstelwerk gaat meestal niet zonder slag of stoot. Vanuit het rijk der duisternis wordt vrijwel direct gereageerd op de bevrijding in het leven van de wedergeboren mens. Met maar één doel: de oude situatie van vóór de bevrijding te laten terugkeren. Daartoe worden nieuwe aanvallen voorbereid en uitgevoerd, en wordt er gezocht naar oude, platgetreden paden, naar oude stellingen, naar nog geheel of gedeeltelijk overeind staande schansen en bolwerken.

Actief verzet

Machten uit dezelfde werkgebieden als van de verdreven en gebonden demonen - machten van dezelfde 'divisies' - worden van hogerhand erop uitgestuurd om het verloren gegane terrein opnieuw te veroveren en in handen te krijgen.

Wanneer een kind van God na bevrijding te maken krijgt met hernieuwd, actief verzet in eigen hemel op een 'oud' en 'bekend' terrein, is er méér aan de hand dan het stuiten op een (deel van een) oude schans. Een schans of bolwerk op zich kan geen geestelijke activiteit in zich dragen; dat kan alleen wanneer in deze schans weer een macht actief is geworden, die het oude werk wil voortzetten.

Achtervolging

De bijbel spreekt in dit kader over geestelijke vervolging of achtervolging. En dat is de tweede belangrijke aanwijzing die het woord van God ons geeft ten aanzien van onze verdergaande strijd.

De vijand probeert zijn prooi te achterhalen, zoals Farao met zijn leger het volk Israël - dat kort daarvoor uit de slavernij was verlost en uit het diensthuis was uitgetrokken - probeerde terug te halen naar Egypte. Hij zegt: Ik achtervolg, haal in; ik koel mijn lust aan hen, trek mijn zwaard; mijn hand roeit hen uit (Ex.15:9).

Deze achtervolging kan uiteraard pas plaatsvinden na de bevrijding! Vaak wordt daarbij meer en zwaarder geschut in stelling gebracht dan voorheen; dat blijkt duidelijk uit wat Jezus zegt in Lucas 11:24-26. De vijand wil terug-keren naar het huis waarin hij heeft gewoond, doch waaruit hij is verdreven. Hij komt terug en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf. Hij wil zodoende opnieuw bezit gaan nemen van het geestelijk huis van de mens. Dat is zijn bedoeling. Wanneer deze opzet slaagt en het doel van de vijand wordt bereikt, is de situatie nog erger dan in het begin.

Opstellen

Dit resultaat is evenwel geen logisch, vanzelfsprekend en onontkoombaar gevolg van de vijandelijke actie. De mens-in-Christus is niet overgeleverd aan de willekeur van de boze geesten. Integendeel: hij kan naar analogie van Lucas 11:21 als een sterk en goed bewapend mens zijn eigen hof - zijn eigen hemel - bewaken en zijn bezit veilig bewaren. Hij zal mogen bemerken dat hij in en met Christus sterker is dan zijn geestelijke tegenstanders en in de confrontaties met hen te allen tijde zal kunnen standhouden, wanneer hij zich heel bewust in eigen hemel in verbondenheid met zijn Heer opstelt.

Het gedrag van Samma, één van Davids helden, mag hierbij ten voorbeeld worden gesteld: Toen de Filistijnen zich te Lechi verzameld hadden - daar was een stuk land, vol linzen - en het volk voor de Filistijnen vluchtte, ging Samma midden op dat stuk land staan, wist het te behouden en versloeg de Filistijnen; een grote overwinning schonk de Here (2Sam.23:11,12).

Samma liet zich niet bang maken en intimideren, hij vluchtte niet, maar stelde zich op; en de Heer was met hem!

Strijd

Er dient wel strijd geleverd te worden om de hernieuwde aanvallen in de geestelijke wereld af te slaan. Een strijd die samen met Jezus en de engelen Gods op basis van de bevrijding gevoerd mag worden. Een strijd waarin de gelovige krachtig kan zijn in de Here en in de sterkte zijner macht (Ef.6:10). De wapenrusting Gods zal moeten worden aangedaan (vs.11) en gehanteerd (vs.14-17).

Het is van groot belang om goed zicht te hebben op wat er in de geestelijke wereld aan de hand is in een dergelijke situatie, en de plaats in Christus bewust en in volle rust in te nemen. Vanuit die positie is het mogelijk om vol geloof weerstand te bieden in de boze dag en om, de taak geheel vervuld hebbende, stand te houden (Ef.6:13). Dat is strijden vanuit de overwinning. In die strijd zal de mens-in-Christus méér dan overwinnaar kunnen worden (Rom.8:37)!

Complot

Uit de bovengenoemde woorden van Jezus in Lucas 11 kunnen we opmaken dat er in de verdergaande strijd vanuit het rijk der duisternis veelal een complot, een samenzwering tegen ons wordt gesmeed. Geesten van verwerping worden vergezeld door geesten van hysterie en omgekeerd. In veel situaties zien ook de onreine geesten mogelijkheden om aan een dergelijk complot deel te nemen. Juist die geesten worden ingezet, die reeds eerder resultaat hebben geboekt in ons leven. De wetteloze, weerspannige geesten completeren in vrijwel alle gevallen zo'n listige samenzwering tegen de heiligen.

Psalm 83 spreekt in dit verband boekdelen: Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen u een verbond gesloten (vs.2-5).

Centraal

In dit soort gezamenlijke aanvallen op het leven van de bevrijde, wedergeboren mens voeren de wetteloze, weerspannige geesten het complot aan; zij staan daarin centraal. Zij willen met de hulp van de overigen voorkomen dat de vrijmaking in het leven van het kind van God zich verder voortzet en vaste vormen gaat aannemen. Zij willen het werk van Jezus Christus in hem ontkennen, tegenhouden en blokkeren. Zij willen de groei naar de geestelijke volwassenheid op alle mogelijke wijzen tegenstaan. Zij dirigeren en ondersteunen dan ook elke aanval die tegen de heiligen wordt ondernomen.

Kern van verzet

Reeds eerder is betoogd dat de weerspannige geesten aan de basis staan van elke zonde (zie Stb.36/4,5). Weerspannigheid en wetteloosheid vormen de harde kern van elke zonde. Johannes schrijft in zijn eerste brief: Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid (3:4).

Op overeenkomstige wijze vormen de wetteloze, weerspannige geesten de kern van het duivelse verzet in elke samenzwering; zij brengen daarbij het goddeloze, antigoddelijke en antichristelijke element in. Psalm 37 zegt hierover: De goddeloze smeedt boze plannen tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem. De goddelozen ontbloten het zwaard en spannen hun boog, om ellendigen en armen neer te vellen, om de oprechten van wandel te slachten (vs.12,14). Vers 15 geeft de afloop aan van zo'n gezamenlijke aanval die door de mens-in-Christus op goddelijke wijze wordt afgeslagen: Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, en hun bogen zullen verbroken worden.

Bestraffen

We mogen het vijandelijke complot dat tegen ons wordt gesmeed met door heilige Geest verlichte ogen gaan doorzien. Om de harde kern daarvan aan te pakken, moeten we allereerst de aanvoerder ontmaskeren. We dienen hem openlijk en hardop te benoemen en hem op gezag van Jezus terug te wijzen en krachteloos te maken: Jij (occulte) wetteloze en weerspannige geest, hoor toe... Ik doorzie jouw opzet en jouw aandeel in dit complot, ik bestraf jou in Jezus' naam, ga achteruit en wijk van mij!

Vervolgens kunnen we elke boze geest die aan de samenzwering deelneemt eenvoudig en duidelijk bij zijn naam (en toenaam) apart aanspreken en hem eveneens kort en krachtig in de naam van Jezus bevelen om te wijken. We zullen dan mogen ervaren wat de bijbel ons belooft: Bied weerstand aan de duivel... en hij zal van u vlieden (Jac.4:7)!

Naar de afgrond verwijzen?

Het is bij zo'n confrontatie niet aan de orde om de machten te binden en naar de afgrond te verwijzen. Dat zou een 'slag in de lucht' zijn en getuigen van weinig zicht op de realiteit in de geestelijke wereld. Met Paulus willen wij belijden en waarmaken: Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat (1Cor.9:26).

De vijand komt van buitenaf. Het gaat op dat moment om standhouden, de boze geest(en) af te wijzen, te bestraffen, terug te wijzen: Ga weg, achter mij, demon (naar Mat.16:23); wijk van mij en verdwijn uit mijn hemel; je hebt geen recht op mij! Ik ben van Christus en ik overwin jou op basis van het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis (Op.12:11)!

Doel niet bereiken

Jeremia spreekt in dit verband heerlijke woorden: De Here is met mij als een geweldig held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen; zij staan ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet bereiken, een eeuwige, onvergetelijke smaad (Jer.20:11). Deze woorden mogen wij ons herinneren in elke fase van de geestelijke achtervolging en ze steeds weer vol geloof en zekerheid belijden. Blijf vasthouden aan de Heer: Here mijn God, bij U schuil ik, verlos mij van al mijn vervolgers en red mij (Ps.7:2). Laten mijn vervolgers beschaamd worden, maar laat ik niet beschaamd worden; laten zij verschrikt worden, maar laat ik niet verschrikt worden (Jer.17:18). Stel u op in volle wapenrusting. Dan zal de vijand op dat moment zijn doel niet kunnen bereiken! Hij komt nog wel, maar heeft dan aan u niets (naar Joh.14:30).

Aanhouden

Korte tijd daarna kan de vijand opnieuw terugkomen, met een nóg grotere inzet van zijn kant. Maar ook dan is het mogelijk in Christus en staande op het fundament van verlossing méér dan overwinnaar te zijn en te blijven.

Uiteindelijk zal de vijand al zijn kruid aan de inmiddels tot zoon uitgegroeide mens Gods hebben verschoten en met lege handen komen te staan. Satan zal ten diepste beschaamd staan, tot in het hart van zijn rijk worden overwonnen, en al zijn grootvorsten met hem. Zij zullen allemaal van hun plaats worden gerukt (Op.6:14b - zie ook Stb.50/7,8), allemaal worden overwonnen en niets meer kunnen uitrichten. Daar gaat het naartoe. Dat mogen wij voor ogen houden te midden van alle strijd en achtervolging. Het leven van Christus zal zich - door alles heen - in ons openbaren (naar 2Cor.4:10).

Overwinning

Paulus kon meepraten over vervolging en achtervolging. Maar hij zegt: Worden wij vervolgd, wij verdragen (1Cor.4:12). Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered (2Tim.3:11). Hij verloor de moed niet en dat voorbeeld mogen wij volgen.

Wij zijn niet terug bij 'af' wanneer de vijand opnieuw met oude zaken komt aandragen. Geloof hem niet wanneer hij zegt: Je bent in wezen nog helemaal niets opgeschoten, dat zie je nu toch wel! Laat u ook niet bezighouden en afleiden door de vraag: Waarom houdt het nou niet op...? Er zal een einde komen aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk (Dan.12:7). Indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden (Heb.3:6), zal het dwars door alles heen gaan uitlopen op een totale overwinning voor Jezus Christus en zijn Gemeente. Deze overwinning krijgt allereerst gestalte in eigen leven, in onze eigen hemel. Dáár zullen wij stand dienen te houden. Dáár zal het gezien gaan worden dat Jezus Heer is!

Ondersteuning

Vanuit de gemeente kan ieder mens-in-Christus ondersteund worden in deze persoonlijke strijd. Wanneer blijkt dat er op nog meerdere punten bevrijding nodig is, of een nog verdere en diepere verlossing noodzakelijk is om te kunnen standhouden in de worsteling met de boze, kunnen deze aanvullingen op het fundament van bevrijding opnieuw onder handoplegging in de naam van Jezus worden aangebracht.

In alle levende leden van de gemeente van Jezus Christus zullen uiteindelijk alle verborgen schuilhoeken aan het licht komen; de vijand zal zich op geen enkele plaats meer verborgen kunnen houden. De mens die zich als een zoon van God wil leren gedragen, zal mogen ervaren dat wanneer hij zijn hoop gevestigd houdt op de Heer, deze hem ook verder zal verlossen (naar 2Cor.1:10), en hem de eeuwige verlossing zal doen smaken (Jes.45:17)!

Bijstand

Ook in de strijd tegen de achtervolgers mogen wij als aankomende zonen Gods rekenen op de bijstand van de heilige engelen. Wij mogen de Heer bidden om specifieke hulp in de strijd. Jezus zèlf bekrachtigt zijn trouwe volgelingen van binnenuit door de werking van de heilige Geest in hun hart. Van buitenaf zendt Hij de engelen Gods die onder leiding van Michaël hen in alle strijd terzijde staan (naar Dan.12:1).

De machten der duisternis hebben vele werkgebieden, die afgeleid zijn van, maar tegenovergesteld zijn aan die der trouw gebleven engelen (Stb.30). Wanneer een wedergeboren mens op een bepaald terrein bevrijd is van een specifieke demon, zal de Heer op deze nog zwakke plaats engelen gebieden die op hetzelfde terrein bekwaam zijn, maar dan op de positieve en goddelijke wijze!

Serafs

We hebben reeds eerder gesteld dat de engelen uit de afdeling van Gabriël - de serafs - zich ten volle inzetten om ons te allen tijde te dienen, te dragen en de situatie van leven in ons bestaan te bewerken en onderhouden (Stb.30/9). Deze engelendienst wordt permanent uitgevoerd. De seraf is continu aanwezig in onze hemel en ziet in dit werk voortdurend het aangezicht van de Vader (naar Mat.18:10). Uit dit vers blijkt dat ieder kind (en dus ook ieder mens) van Godswege een eigen engel krijgt toegewezen: er wordt gesproken over hun engelen. Deze prachtige gedachte wordt bevestigd in Handelingen 12. Toen Petrus door tussenkomst van een engel des Heren uit de gevangenis was bevrijd en bij zijn broeders die voor hem in gebed waren, aanklopte, konden dezen het eerst niet geloven. Zij zeiden: Het is zijn engel (vs.15).

Cherubs

De dienst der serafs wordt - waar nodig - aangevuld door de eerdergenoemde cherubs uit de afdeling van Michaël. Zij voeren - een ieder naar zijn aard - meer specifieke opdrachten uit in de hemel van de mens-in-Christus. Zij zijn actief op al die plaatsen waar strijd geleverd moet worden, schansen en bolwerken moeten worden geslecht en geestelijke achtervolgers moeten worden afgeslagen. Zij staan ons bij in de strijd en in het herstel, en weten van aanpakken in elke fase van de geestelijke achtervolging. Zij werpen de in de naam van Jezus gebonden demonen in de afgrond, zij staan op het juiste moment in de geestelijke bressen en beschermen ons op de nog zwakke plaatsen. Zij spreken goede woorden Gods, vol waarheid, gerechtigheid, reinheid, vrede, rust, blijdschap en roepen op tot algehele bereidwilligheid en gehoorzaamheid. Het is goed om ons in de verdere voortgang meer en meer bewust te worden van deze beide vormen van engelendienst.

Zegenen

Wij kunnen in de gemeente onder handoplegging worden bevrijd. Doch dit is niet het enige dat in Hebreeën 6:2 wordt bedoeld. Wij kunnen onder handoplegging ook worden gezegend. En dit is eveneens een fundamentele zaak in het leven van gelovigen.

Met dit zegenen worden in de eerste plaats in de hemel van de mens omstandigheden geschapen en mogelijkheden geboden om al het goede dat in hem zèlf aanwezig is, naar alle kanten tot ontwikkeling te laten komen. Er worden krachten tevoorschijn geroepen, die er in de kiem door God zijn ingeschapen (zie Stb.22/6). Juist na bevrijding kan dit allemaal ten volle werkzaam gaan worden in het leven van de mens.

Dit bewerkt de verdere groei naar het doel van God. En daarbij is het herstel en de genezing als vanzelfsprekend inbegrepen. Het goede in ons zal onder de zegen van God in staat zijn al het kwade te overwinnen (naar Rom.12:21).

Aanvulling

In de tweede plaats worden bij het zegenen in de naam van Jezus de heerlijke mogelijkheden van Christus uitgesproken over de mens. De alles herstellende en genezende kracht die van Jezus uitgaat, kan door de heilige Geest aansluiten op wat reeds in het hart van de mens aanwezig is en dat op goddelijke wijze aanvullen. Het werk van Jezus kan zodoende snelle voortgang hebben in zijn leven (Stb.53/3). Tenslotte worden tijdens het zegenen ook de heilige engelen van Godswege uitgezonden ten dienste van deze mens: ter bescherming en ondersteuning in het proces van herstel en wederoprichting, en om hem te omgeven en begeleiden in de ontwikkeling naar het doel van God (Heb.1:14 - Ps.91:11). Wij mogen de Heer daar tijdens de zegenbede heel bewust en vol geloof en dankbaarheid om vragen.

Veilig

Wij worden in onze hemel van alle kanten omgeven door het goede van het Koninkrijk Gods: door Jezus Christus de Heer, door de heilige engelen Gods en door de gemeente waarvan wij levende leden zijn. Als God op deze wijze voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dan zullen wij toch veilig en wel-bewaard door de gehele zee van glas met vuur vermengd heenkomen?

Zullen wij dan niet met nog veel meer geloof, moed, vertrouwen en hoop en tevens vol dankzegging, lofprijzing en aanbidding onze weg met Jezus vervolgen? Hij, Jezus Christus, is méér dan overwinnaar geworden en wij zullen het met Hem zijn! Glorie aan God en glorie aan het Lam!

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.