Geheimenissen onthuld (4)

Inleiding

De gemeente van Jezus Christus gaat een heerlijke toekomst tegemoet. Zij zal in de komende tijd in steeds grotere mate uiting mogen gaan geven aan het geheime­nis van Christus. Zij zal de eerstelingen gaan baren van een generatie volwassen zonen Gods, mensen in wie het beeld van Christus in volheid aanschouwd kan worden.

Dezen zullen evenals hun Heer met heilige Geest en met kracht gezalfd zijn. Zij zullen rond­gaan, weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd zijn; en God en Jezus zullen met hen zijn (naar Hand.10:38). De Geest van Christus zal ten volle doorwerken in en door de zonen Gods. Velen zullen hierdoor worden toegevoegd aan de kring die behouden worden.

Dichtbij

De verwezenlijking van dit vooruitzicht komt als gevolg van de doorgaan­de ontwikkeling in de gemeenten van Jezus Christus steeds dichterbij. De werkingen van het geheimenis der wette­loosheid hebben dit niet kunnen tegenhouden, integen­deel. De hoofdverantwoordelijke in dit mysterie - Belial - is juist ontdekt. Hij heeft zich in de huidige fase van ontwikke­ling niet langer verborgen kunnen houden. En dat betekent dat de voleinding daadwerkelijk aanstaande is en de doorbraak van de gerechtigheid in de zonen Gods inderdaad op handen is.

Dankbaar

We mogen als gemeenten van Jezus Christus vol dankbaarheid (terug)zien op alles wat reeds mogelijk is geworden en tot stand is gekomen.

Door de vernieuwen­de inzichten in het wezen en werk van onze persoonsvijan­den is er een nieuwe fase ingegaan. De geestelijke strijd tegen geesten van weerspannig­heid, verwerping en hysterie is opgepakt naast de doorgaande strijd tegen bijvoorbeeld onreinheid en de andere al of niet occulte zonde- en ziekte­mach­ten. Hierdoor hebben wij deel gekregen aan de verdere verlossing. De bevrijding heeft steeds dieper kunnen doorwerken in onze levens (Stb.52).

Door verdere vervul­ling met heilige Geest is de Heer bezig het herstel in ons leven te bewerken en onze groei te bevorderen. Schansen en bolwerken kunnen worden ontdekt en door toepassing van het evangelie steeds verder worden afgebro­ken (Stb.53). Achtervol­gende geesten kunnen worden herkend en de situaties waarin zij opnieuw willen toeslaan onder­kend (Stb.54). In vele gevallen kunnen zij hun doel al niet meer bereiken.

De ontwikkeling van de volle en kostelijke vrucht heeft zich ingezet en we bemerken dat dit nieuwe leven zich 'onvernietigbaar' voortplant!

Openbaring

Al deze dingen zijn ook opgemerkt door onze vijanden uit het rijk der duisternis. De geestelijke ontwikkeling binnen de gemeenten van Jezus Christus blijkt ook voor hen toch wel van dien aard te zijn, dat er vanuit de hogere regionen in dit rijk is gerea­geerd. De positieve ontwik­keling moest worden afgeremd, desnoods met geweld.

En dat was het moment voor de Heer van de Gemeente om verdere inzichten te verschaffen omtrent het wezen en werk van Belial. Juist nu hij aan het te voorschijn komen is en zich veel meer dan voorheen zèlf gaat bemoeien met het offensief tegen de gezalfden des Heren, juist nu wil de Heer ons verder inzicht geven in dit geheimenis der wetteloos­heid.

Te rechter tijd

Deze openbaring mag in de gemeente worden opgevat als spijze te rechter tijd (Ps.104:27). Als mogelijkheid om dwars door al het belialse geweld heen te zien en rustig en vol vertrouwen door te gaan.

Het loopt op overwinning uit, zingen we in een lied, en zo is het!

Belial zal zich steeds verder moeten gaan openbaren omdat zijn onderge­schikten het niet meer aankunnen. Hij zal steeds meer in het volle licht moeten treden om het doorgaande proces van groei naar volwassenheid alsnog te stoppen. Maar juist hierdoor zal hij steeds meer ontdekt en ontmaskerd gaan worden en als kop van het beest uiteindelijk ten dode toe verwond raken (Stb.61).

Als gemeenten van Christus zullen we daardoor kunnen toekomen aan het voortbrengen van de eerstelingen der zonen Gods.

Overwinning

In de huidige fase van de geestelijke ontwikkeling zal de gemeente derhalve de strijd dienen aan te gaan met de grootvorst Belial en de volledige overwin­ning op hem moeten gaan behalen. Deze geest die erop uit is om de werking van de late regen te weerstaan en daarmee de openba­ring van de volle en kostelij­ke vrucht tegen te gaan, vormt de laatste grote barrière op de weg naar het zoon­schap. Hij zal 'gepasseerd' moeten worden, krachte­loos gemaakt moeten worden.

Toegezegd

De overwinning op deze grootvorst is ons als gemeenten op profetische wijze reeds toegezegd. Het schriftwoord uit Zacharia 4:7 zal werkelijkheid worden. Op de vraag in het eerste gedeelte van deze tekst - Wie zijt gij grote berg? - is reeds antwoord gegeven: Belial! Dan zal ook het tweede gedeelte werkelijkheid worden: deze grote berg zal voor het aange­zicht van de gemeente - de gezalfde des Heren - worden tot een vlakte! Dit zijn de dingen die de Here in onze tijd doen zal en Hij zal ze niet nalaten (Jes.42:16).

De kop van het beest zal dodelijk verwond gaan worden (naar Op.13:3). Belial zal zijn doel niet bereiken, maar ten diepste beschaamd komen te staan (naar Jer.20:11). Hij zal zijn invloed op de gemeente geheel gaan verliezen en tezamen met alle grootvorsten uit de legermacht overwonnen worden. Dit wordt in Openbaring 6:14b beschreven: alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.

Gemeente

Op welke wijze zal deze overwinning zijn beslag gaan krijgen in de gemeente? Op dezelfde wijze als iedere daaraan voorafgaande overwin­ning tot stand is gekomen: in het persoonlijk leven van haar leden.

In Studieblad 24 en 25 is deze belangrijke relatie reeds gelegd. De gemeente functioneert als lichaam van Christus wanneer haar leden ieder persoonlijk de door God bedoelde plaats in Christus innemen en in gemeen­schap met hun Heer leven. De gemeente wordt gebouwd wanneer ieder lid zichzelf opbouwt in de liefde. De gemeente groeit wanneer haar leden groeien. Alle beloften aangaande de gemeente kunnen worden vervuld, wanneer de leden hier in eigen leven vol geloof en liefde onder leiding van het Hoofd invulling aan geven.

Elke persoon­lijke overwinning in het leven van de leden is een overwinning voor de gemeente en doet het plan van God met de Gemeente verder te voorschijn treden (Stb.24 blz.8).

Persoonlijk

De oorlog tegen Belial is dus geen strijd die we als plaatse­lijke gemeenten tijdens een zondagse bijeenkomst door middel van een gemeenschappelijk gebed kunnen beslechten. De overwinning op Belial zal tot stand dienen te komen in het persoonlijk leven van de leden der gemeente.

Wanneer wij als mensen-in-Christus aan onze roeping willen gaan beantwoor­den om hier op aarde gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon, krijgen wij ieder persoonlijk te maken met de werkingen van het geheimenis der wetteloosheid, en dus met de felle tegenstand - met het keiharde 'nee' - van de groot­vorst die daarin bepalend is. Wij zullen door de kracht van de Heer als levende leden van Zijn lichaam Belial persoonlijk mogen passeren en de kop van het beest in eigen hemel dodelijk mogen gaan verwonden!

Vragen

Wanneer krijgen wij in eigen leven rechtstreeks te maken met Belial? Is dat al direct na onze bekering en wedergeboorte, of pas na de doop in heilige Geest? Of nog later?

Het antwoord op deze vraag is helder en duidelijk. Dit gebeurt in de laatste fase van de groei naar de geestelijke volwassenheid. De bevrijding heeft dan al diep doorgewerkt en vele vijanden zijn reeds overwonnen. Het evangelie is werkzaam geworden in het persoonlijk leven en wordt met steeds meer inzicht en wijsheid toegepast. De vrucht heeft zich gezet en is bezig tot volle ontwikkeling te komen. Het is de fase van de late regen, de periode die vooraf gaat aan de openbaring van het zoonschap Gods.

Doet deze confrontatie met Belial zich zomaar opeens voor? Verschijnt hij heel plotseling in ons gezichtsveld? Nee. Ook hierin kunnen we een zekere aanloop en een bepaalde logische volgorde onderscheiden.

Proces

Vanaf onze bekering en wedergeboorte hebben wij deel gekregen aan het geheimenis van Christus. Er is een proces gestart van algehele vernieuwing van denken en leven en dit blijkt zijn tijd nodig te hebben. Steeds weer opnieuw zullen keuzen mogen worden gemaakt die voortbouwen op de basiskeu­ze die is vastge­legd bij de waterdoop: Ik wil alle gerechtigheid vervullen (naar Mat.3:15). Steeds weer opnieuw zullen wij als aankomende zonen van God ons eigen vermogen om te geloven mogen vullen met het geloof van Jezus en van God, en ons denken mogen vullen met het denken Gods. Alle andere, daarmee niet overeenkomende gedachten dienen te worden afgewezen en weggedaan. Wij zullen onze wil voortdurend mogen afstemmen op de wil van God en ons hele hart mogen vullen met wat er in het hart van God en Jezus aanwezig is.

In alle facetten van het leven zullen wij zo - al doende - mogen leren om de Here Jezus Christus aan te doen (Rom.13:14). Daardoor zullen wij uiteinde­lijk aan het beeld van de Zoon gelijkvormig worden (Rom.8:29).

Tegenstand

In iedere stap van dit proces - van de eerste tot en met de allerlaatste - wordt tegenstand geboden vanuit het rijk der duisternis. En dit is allemaal terug te voeren op werkingen vanuit het geheimenis der wetteloosheid.

In eerste instantie worden deze werkingen veelal belichaamd door die machten die reeds vóór onze bekering invloed hadden op ons leven. Waar deze geesten door het licht van het evangelie in ons leven zijn ontmaskerd en in de naam van Jezus zijn overwonnen, zullen sterkere geesten worden ingezet teneinde het (negatieve) doel alsnog te bereiken. Zij moeten de werkingen van het geheimenis der wetteloosheid in concrete zin in ons leven verder ten uitvoer brengen.

In vele situaties wordt er in een dergelijk stadium een listige samenzwe­ring gesmeed, waaraan machten van verschillen­de aard deelnemen. Dit is reeds eerder aan de orde geweest bij de behande­ling van het onderwerp 'geestelij­ke achtervolging' (Stb.54).

Oude

Soms lijkt het dan wel of je ondanks alle strijd en inspanning geen steek bent opgescho­ten. Je ervaart weer datzelfde klimaat, je voelt weer diezelfde druk en pressie als voorheen.

De grote leugenaar komt naar voren en begint zijn visie op de situatie uiteen te zetten. Hij wil je ontmoedigen, je het idee geven dat er niets is veranderd, je laten geloven dat verder gaan geen zin heeft. Het lukt toch niet, je ziet het toch... Waar heeft al die strijd en moeite nu toe geleid?

Nee

Hier klinkt in feite al het 'nee' van Belial. Hij heeft vanuit zijn positie in de legermacht aan zijn onderdanen opdracht gegeven om oude stellingen te heroveren en opnieuw te betrekken. Andere grootvorsten en mede-aanvoerders hebben onder druk van hem hetzelfde gedaan.

Weerspannige geesten, geesten van verwerping en hysterie, occulte machten vanuit het verleden, geesten van onreinheid worden op deze wijze bevolen om gezamenlijk dit 'nee' van Belial uit te werken. Zij moeten de wetteloosheid opnieuw vat laten krijgen op ons leven en de verdere doorwerking van het geheimenis van Christus met kracht weerstaan. We zouden kunnen zeggen dat zij daarbij in naam van hun 'supe­rieuren' optreden.

Achtergrond

Belial laat zijn macht en kracht in eerste instantie op deze wijze gelden in ons leven. Hij treedt niet direct zelf op. Hij wil zo lang mogelijk op de achter­grond - en daarmee 'buiten schot' - blijven. Hij wil niet ontdekt, ontmaskerd worden. Hij wil in het verborgene doorwerken aan het geheimenis der wetteloosheid. En daarom werkt hij zo lang als dit maar mogelijk is door middel van zijn onderdanen.

Aanpak

Wanneer wij in een dergelijke confrontatie verwikkeld zijn geraakt, is het dus zaak om in de eerste plaats goed te onderscheiden wat er aan de hand is. Een pastoraal gesprek kan hierbij van groot belang zijn.

Tegenover het 'nee' van Belial zullen wij vol geloof en met volharding het 'ja' van onze Heer mogen plaatsen. De leugen zal ontmaskerd kunnen worden in het licht van de waarheid. We zullen de Here bestendig voor ogen mogen houden en ondanks alle tegenspraak die in onze hemel klinkt, in vrede en rust onwankelbaar mogen vasthou­den aan Zijn woord!

We zullen op basis hiervan als geestelijke mensen in Christus mogen gaan handelen en de in onze hemel optredende geesten mogen aanspreken met het gezag van de naam van Jezus. Allereerst de daarin centraal staande macht: de geest van weerspan­nigheid, in welke vorm ook verpakt: vroom, wetteloos en al of niet occult. Vervolgens de leugenaar en aanklager: de geest van verwerping. En de aandachttrekker, de onrust- en paniek­zaaier, de ontrege­laar: de geest van hysterie. Daarna alle andere, afzonderlijk te benoemen machten die vanuit verleden of voorgeslacht of vanuit de actuele situatie hun aandeel hebben in het complot.

Doorgaan

Op deze wijze kunnen in elke fase van de ontwikkeling achtervolgers worden afgeschud en nieuw opduikende vijanden worden overwonnen en teruggewezen. Door in geloof te werken met het evangelie en te luisteren naar de actuele woorden van Jezus, kan de positieve ontwikkeling in ons leven te allen tijde doorgaan. Dat is een wetmatigheid in het Koninkrijk Gods: de wet van de Geest des levens (Rom.8:1).

Het volwassen zoonschap kan dus dwars door alle verdrukkingen heen te voorschijn komen! In die hoop mogen we roemen. We mogen weten en ervaren dat de Heer ons in iedere fase het juiste voedsel en het juiste inzicht geeft, en bovendien alle kracht om daarnaar te handelen. Hij is de leidsman en de voleinder van ons geloof!

Reactie

In het kamp van de vijand wordt niet berust in nederlagen. Daarom wordt door Belial aan steeds hogere en sterkere vijanden opdracht gegeven om gelegenheden te organiseren die ons zouden moeten afhouden van de verdere ontwikkeling naar het doel van God.

Er wordt voortdurend zwaarder geschut in stelling gebracht. Belial gaat zich er steeds meer zèlf mee bemoeien en daar is hij wel toe genoodzaakt ook! Zeker wanneer blijkt dat de groei naar het zoonschap niet te keren is en de eerste tekenen van de komende baring waarneembaar worden.

Waar wij als leden van de gemeente van Jezus blijven werken met het evangelie en ons door niets en niemand laten afhouden van de hoop die voor ons ligt en dus blijven jagen naar het doel, naar de prijs der roeping Gods (Fil.3:14), kan Belial niet verborgen blijven en zal hij niet op de achtergrond kunnen blijven functioneren.

Niet opzoeken

Wij behoeven deze confrontatie evenwel niet op te zoeken. Wanneer wij doorgaan in hetgeen verkregen is en ons richten op het volkomene, zal daar 'als vanzelf' een confrontatie met Belial uit voort­vloeien.

Wij zullen gaandeweg onze concrete tegenstanders meer en meer als 'gezonde­nen' van Belial mogen gaan onder­scheiden en hen ook als zodanig gaan aanspreken. Wij zullen de opdrachten die Belial heeft gegeven, in eigen hemel in de naam van Jezus mogen ontkrachten en de uitvoerende geesten met gezag en autoriteit kunnen terugwijzen en hen zodoende krachteloos maken.

Belial zal hierdoor op steeds minder terreinen in ons persoonlijk leven invloed kunnen uitoefenen. Hij zal niet langer zijn duister spel kunnen spelen en oude of nieuwe vijanden 'geplaatst' kunnen houden in ons leven. Deze acties van hem zullen meer en meer herkend en doorzien gaan worden. Hij zal uiteindelijk in alle geestelijke zaken die ons in de weg staan ontmas­kerd kunnen worden.

Naar de afgrond?

Zullen wij in onze persoonlijke strijd uiteindelijk Belial naar de afgrond kunnen sturen? Met verwijzing naar wat reeds in Studieblad 54 blz.4 is gesteld, luidt het antwoord op deze vraag: nee! Belial kan nog niet 'gebon­den' worden. Hij heeft zichzelf nog niet verbonden met een mens. Dat zal pas bij de openbaring van de antichrist plaatsvinden.

Wij ondervinden in onze hemel wèl zijn macht en invloed, en daaraan mogen wij onszelf in de naam van Jezus steeds meer onttrekken. Belial vormt voor ons het laatste obstakel op de weg naar het volwassen zoonschap en daarom dienen wij hem te passeren. En dàt is de overwinning die in ons persoonlijk leven tot stand mag komen.

Mogelijk

Het komt er voor ons dus nu op aan om de werkingen van Belial te gaan onder­scheiden in alles wat er in en rondom ons levens­huis gebeurt. Zijn aandeel daarin steeds meer te gaan herkennen en benoemen. Niet vanuit 'het boekje', maar vanuit een samengegroeid leven met Christus in de werkelijk­heid van Hem en een persoonlijk doorzien van elke situatie.

Dit is op grond van wat Jezus de laatste tijd geopenbaard heeft mogelijk geworden. Het is dan ook voor een ieder van ons aan de orde om hiermee persoonlijk aan de slag te gaan.

Al werkende met het evangelie en gericht zijnde op het volkomene zullen wij dan in staat blijken om in de komende fase Belial in eigen leven daadwerke­lijk te gaan overwinnen.

Belofte

In Nahum 1:15 (SV) staat een heerlijke belofte Gods: Ziet op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt, die vrede doet horen; vier uwe vierdagen, o Juda! betaal uwe geloften; want Belial (de Belials­man) zal voortaan niet meer door u doorgaan; hij is gans uitge­roeid!

Het NBG zegt hier: Want voortaan zal de snoodaard niet meer door u heentrekken, hij is geheel en al uitgeroeid.

Op die belofte mogen we ons richten. We zullen volledig aan de macht en werkingen van Belial onttrokken mogen worden, hij zal niet meer door onze hemel en ons levenshuis kunnen heentrekken. Dit houdt niets meer en niets minder in dan de al eerder genoemde belofte uit Openbaring 13: Wij zullen de kop van het beest in eigen hemel dodelijk mogen gaan verwonden!

Voltooiing

Daarmee zal het zevende zegel definitief geopend worden in onze hemel en het geheimenis van Christus geheel in en door ons geopenbaard kunnen worden. Jezus krijgt de gelegenheid om alle gerechtigheid Gods in en met Zijn Gemeente te vervullen. Het geheimenis Gods zal zodoende kunnen worden voltooid (Op.10:7).

Wat een heerlijke tijd staat ons als gemeenten van Christus te wachten. We willen daarom niet alleen vol dankbaarheid zien op alles wat reeds is, maar met des te grotere vreugde uitzien naar wat bezig is te komen.

Geloofd zij Jezus Christus onze Heer, die ons tot het einde toe zal voort­leiden en alle waterbronnen des levens voor ons zal ontsluiten (Op.7:17). 

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.