De vrucht van de Geest in de gemeente (2)

Inleiding

Zoals in bijbelstudie 23 naar voren is gekomen ontstaat de vrucht van de Geest in het leven door de Geest, in het leven met Hem die door Gods Geest werkzaam aanwezig is: Jezus Christus. Als vrucht van persoonlijke gemeenschap met Hem, voortbrengsel van het werk dat Jezus door woord en Geest in zijn gemeente verricht.

Als leden van het lichaam van Christus zijn wij hierin actief. Wij openen ons hart geheel voor (het woord en het werk van) Jezus en gaan bewust met Hem mee op de weg ten leven. Zo ontwikkelen wij de leefwijze die God bedoelt. Zo ontstaat de gezindheid die ons als mensen naar Gods hart kenmerkt en komt het karakter van de mens Gods in volheid te voorschijn.

Zaaien

De bijbel gebruikt meerdere (voor)beelden uit de natuurlijke wereld om het proces van vruchtvorming in de geestelijke wereld te beschrijven. Heel bekend zijn de gelijkenissen van Jezus over het zaaien op de akker (Mat.13, Mar.4). Hij doelt dan op de werking van het woord van God (het zaad) in ons leven (de akker). Vanuit dit beeld kunnen we veel leren over het voortbrengen van de vrucht van de Geest. Het loopt uit op de oogst van ‘het volle koren in de aar’ (Mar.4:28).

In de brieven van de apostelen zien we toepassingen en uitwerkingen van dit beeld. Paulus spreekt over ‘zaaien’ en ‘oogsten’ (Gal.6:7,8). Jacobus schrijft over ‘de kostelijke vrucht des lands‘ (5:7). Johannes ziet in een visioen ‘de geheel rijp geworden oogst der aarde’ (Op.14:15).

Groeien

De bijbel vergelijkt het proces van vruchtvorming ook met de groei naar volwassenheid: de geestelijke ontwikkeling van kind van God naar volwassen, volmaakte zoon van God. De bijbel spreekt in dit kader over een ‘geheel en al geheiligd worden’ en toegroeien naar de ‘mannelijke rijpheid’ (1Thes.5:23, Ef.4:13). Over ‘rein en onberispelijk worden’ en ‘vervuld worden tot alle volheid Gods’ (Fil.1:10, Ef.3:19). Kortom: over de vrucht van gerechtigheid (Fil.1:11).

Deze vergelijking geeft aanvullende informatie: de vrucht van de Geest komt in ons leven te voorschijn wanneer wij opwassen in de genade en kennis van Jezus Christus en sterk worden in Hem (naar 2Pe.3:18 en 1Joh.2:14). Wanneer wij ‘samengroeien’ met Jezus, ons als zonen van God gaan gedragen en volledig vervuld worden van heilige Geest. Dit bewerkt wat God reeds van den beginne voor de mens bedoelt: gelijkvormigheid aan het beeld van zijn (volwassen en volmaakte) Zoon (Rom.8:29).

Baren

De bijbel beschrijft het openbaar worden van de vrucht van de Geest bovendien als een geboorte. Dit plaatst het proces van vruchtvorming volledig binnen het ‘huwelijk’ met Christus: het is een gevolg van de voortdurende verbondenheid met Jezus in heilige Geest, van het één-geest-zijn met Hem (naar 1Cor.6:17).

Ook deze beschrijving geeft aanvullend zicht: het proces van vruchtvorming verloopt als een geestelijke ‘zwangerschap’; het loopt uit op een baring, een geboorte. De openbaring van de vrucht van de Geest gaat in dit beeld door pijn en weeën heen. De geestelijke ‘vruchteloosheid’ wordt hierbij doorbroken (naar Rom.8:20). Openbaring 12 laat ons dit zien. Strijd en overwinning blijken nodig te zijn om tot de ‘oogst’ van Openbaring 14 te komen.

Openbaring van Jezus

De genoemde beelden horen bij elkaar. Tezamen geven zij zicht op wat Jezus in ons leven wil bewerken en hiermee in zijn gemeente tot stand wil brengen. Zij geven vanuit meerdere gezichtshoeken visie op de openbaring van Jezus Christus in de zijnen.

Zo mogen we de volle en kostelijke vrucht van de Geest aanduiden: als openbaring van Jezus Christus in zijn gemeente. De omschrijving van Paulus uit Galaten 5:22 past hier volledig in. Alle genoemde aspecten van deze vrucht zijn facetten van het karakter van Gods Zoon; zij mogen in het leven van zonen Gods tot ontplooiing komen: als geheel van karaktereigenschappen van de (volwassen) mens Gods (BS 23/2).

Samen met Hem

Jezus zet Zich voor deze openbaring in de zijnen volledig in. Hij zaait het goede zaad in onze akker. Hij geeft ons een plaats als zoon van God. Hij doopt en vervult ons met zijn Geest. Hij voedt ons op in de gerechtigheid, bewerkt het zuivere en volmaakte in ons. Hij draagt zorg voor de ontwikkeling naar geestelijke volwassenheid en leidt ons door de barensweeën heen. Hij staat in voor het welslagen van de geboorte van het ‘mannelijke wezen’ (Op.12:5)...

Zalig ben je wanneer je Jezus hiertoe de ruimte geeft in je hart en leven. Wanneer je in diepe afhankelijkheid van Hem doet, wat Hij zegt. Wanneer je je voortdurend door Hem laat leiden en inspireren. Wanneer je in Hem blijft geloven, Hem blijft vertrouwen, je in liefde aan Hem blijft toewijden. Wanneer je door de Geest het spoor houdt (Gal.5:25).

In dit samengaan met Hem brengt Jezus ons tot het doel van God. Hij voert ons tot volle heerlijkheid. Hierin mogen wij met Hem leven tot in eeuwigheid.

Goede omstandigheden

We werken de hiervoor genoemde beelden verder uit. Als eerste het beeld van het zaad in de akker. Dit voorbeeld geeft ons zicht op de geestelijke omstandigheden die nodig zijn voor de groei en rijping van de kostelijke vrucht des lands.

Om te beginnen dient de grond te worden voorbewerkt, de akker te worden geploegd: stenen worden daarbij uitgegraven en weggenomen, doornen en distels verwijderd. Dit wijst in ons leven op de noodzaak van volledige verlossing en bevrijding van de machten der duisternis. Ware vrijheid van Christus is essentieel en fundamenteel om tot vrucht dragen te komen. Hiervoor is hemelse visie en onderscheiding van geesten nodig en veelal bevrijding in de naam van Jezus onder handoplegging. Jezus geeft dit in zijn gemeente door werking van geestelijke gaven en krachten. Ieder van ons heeft de opdracht om in eigen leven met deze dingen ernst te maken en werkelijk alles af te leggen wat hem in de weg staat (naar Heb.12:1).

In deze fase wordt de grond ook toebereid voor het ontvangen van het zaad door het vallen van de vroege regen. Dit doelt op het gedoopt worden in heilige Geest en het bekend raken met de bedoelingen van God met je leven door de prediking van het volle evangelie van Jezus Christus. De Heer wil dit in ieders leven geven en bewerken: wij mogen (de akker van) ons leven hiervoor openen.

Goed zaad

Van groot belang is het goede zaad, alsook een vruchtbare bodem. Anders leidt alle voorbewerking en toebereiding niet tot het gestelde doel.

Dit goede zaad duidt op het woord van Christus, doortrokken van de Geest en de kracht van Christus. Op de prediking van het volle evangelie, de boodschap van heil en van leven. Deze verkondiging dient zuiver en goed te zijn, onvermengd, uit één bron: er mag niet met tweeërlei zaad op de akker van ons leven worden gezaaid (naar Lev.19:19). Dit goede zaad wil Jezus geven in zijn gemeente: in de bediening van het woord, door mensen die Hij hiertoe aanstelt (BS 20/10).

De vruchtbare bodem doelt op de ontvankelijkheid, openheid en bereidwilligheid van ons hart. Op ons geloof dat zich aan het woord van Christus hecht. Op onze wederliefde die ons met Hem verbindt. Op al het goede dat in ons naar Christus uitgaat (Filemon:6).

Jezus wil ons vervullen met het woord dat Hij in onze harten zaait. Wij dienen zijn woord in ons hart te bewaren en vast te houden (Luc.8:15). Dan valt het zaad in ‘goede aarde’ en brengt het vrucht voort.

Verzorging

Voor de groei van de vrucht is een goede verzorging nodig in de vorm van goed voedsel en voldoende water. Dit duidt op alles wat God en Jezus ons bieden in het samenkomen als leden van het lichaam van Christus. Op goede leiding en inspiratie. Op doorgaande openbaring en werking van heilige Geest. Op allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten waarmee God ons in Christus zegent (Ef.1:3).

Denk in dit verband ook aan de dauw die iedere morgen opnieuw over het gewas ligt uitgespreid als een kostelijke gave des hemels (Deut.33:13). En dus aan de woorden van God die druppelen als dauw (Deut.32:2), die dagelijks op zo’n liefdevolle en milddadige wijze het leven door de Geest in je versterken. De Heer gebiedt zijn zegen als ‘dauw’ over je leven (Ps.133:3). Hij is als ‘dauw’ voor zijn volk (Hos.14:6).

Late regen

Voor de volledige rijping van de vrucht is tenslotte de late regen nodig (Jac.5:7). Dit wijst op de volkomen doorwerking van woord en Geest in ons hart en leven. Dit komt tot stand door een volheid in de prediking van het woord, specifiek voor die fase in de geestelijke ontwikkeling van de gemeente. Een duidelijk en helder geluid, als van een bazuin. Een profetische verkondiging en onderwijzing, vol wijsheid, kennis en goddelijke kracht, geladen met de volheid van de Geest. We komen hier uitvoerig op terug in de komende bijbelstudies over het boek Openbaring.

In de gemeente

Al deze goede, geestelijke omstandigheden zijn ingebed in het ware gemeente-zijn. Ze hebben hun plaats en functie in de ontwikkeling van het leven als lichaam van Christus. Ze komen in volle omvang en diepte te voorschijn in de (verdere) wording van de gemeente. Je deelt in al deze geestelijke zegen wanneer je vol geloof en vertrouwen je plaats in de gemeente inneemt. Je wast op in deze goddelijke genade wanneer je bewust je opstelt en je gedraagt als levend lid van het (plaatselijke) lichaam van Christus. Wanneer je leeft door Hem die leven geeft in overvloed (Joh.10:10 GN).

Laten we het gemeente-zijn en de ontwikkeling van het gemeenteleven op juiste waarde schatten (zie ook BS 8). Ons hiervoor onder leiding van het hoofd volledig inzetten. Dit is van groot belang voor de groei en rijping van de vrucht van de Geest.

Doorgaand proces

Een beeld is nooit volledig. De verlossing die aan het proces van vruchtvorming vooraf gaat (blz.3), duidt niet op een eenmalig gebeuren. Paulus schrijft over verdere verlossing op basis van reeds verkregen verlossing (2Cor.1:10). Je kunt ook in latere fasen nog ‘stenen’ tegenkomen in de ‘akker’ van je leven. Doe dan hetzelfde als in het begin. Ruim alles op. Verbreek alle werken der duisternis in je bestaan. Neem de strijd op tegen iedere vijand die zich verzet tegen het werk van Jezus in je leven. Hanteer steeds weer de genade van Jezus, geloof in zijn verlossend woord en werk. Dit voert je tot volkomen verlossing. En dat is nodig voor het voortbrengen van de kostelijke vrucht.

Ook het zaaien van het goede zaad doelt op een doorgaand proces. Steeds weer mogen wij woorden van leven tot ons nemen en diep in ons hart laten vallen. Steeds weer mogen wij ons openen voor het werk van de Geest Gods die eerst als ‘vroege’ regen, dan als regen die ‘telkens’ valt, en tenslotte als ‘late’ regen functioneert in ons leven. Wij mogen dit voortdurend indrinken en zo gewas voortbrengen (Heb. 6:7).

Geen zorgen

Indien wij ons oog te allen tijde en in iedere omstandigheid gericht houden op Jezus, zijn woorden bewaren en in verbondenheid met Hem hiernaar handelen, hoeven wij ons geen zorgen te maken over de voortgang in het proces van vruchtvorming. We hebben dan immers deel aan het ware leven. We vertrouwen ons toe aan een Heer die het werk dat Hij in ons is begonnen, ten einde toe voortzet (Fil.1:6)!

Vragen als: ‘hoelang duurt het nog... gaat het niet veel te langzaam... werkt het eigenlijk wel?’ vinden hun oorsprong in het rijk van Satan. De vijand wil ons met zulke vragen bezighouden en zo onze aandacht voor de werkelijkheid van Christus afleiden.

Het hele leven met en door Jezus Christus is allereerst een zaak van de hemel: het begint in de geestelijke wereld, in het verborgene. Daar voltrekt zich de wording en werkelijke vorming van de gemeente (BS 8/6). Dit geldt ook voor de vrucht van de Geest. Deze is het gevolg van een wandel in de hemel, van een leven door de Geest. Dit komt openbaar op aarde; het zal uiteindelijk volledig gezien worden in de gemeente. De tijd die hiervoor nodig is, bepaalt de Heer. Hij leidt, Hij stuurt, Hij werkt aan op volheid. Wij dienen verbonden te blijven met Hem, daadwerkelijk te leren leven door Hem. Dan hebben we deel aan het proces van groei en ontwikkeling. Dan zal dit proces ook voltooid worden.

Moeilijk?

Het deelhebben aan dit groeiproces, het leven in verbondenheid met Jezus, is niet zwaar of moeilijk. Het hoort van nature bij ons. Voor zo’n leven heeft God ons geschapen. Het is ons op het lijf geschreven. Het mag tot ontwikkeling komen en zijn goddelijk doel bereiken in het klimaat van het Koninkrijk Gods. De vrucht van de Geest groeit en rijpt in de vrede, de blijdschap en de gerechtigheid van dit hemelse Koninkrijk.

Wanneer er moeite is of inspanning geleverd moet worden, komt dat door het werk en de aanwezigheid van geestelijke vijanden. Machten uit het rijk van Satan willen je weerhouden en misleiden. Ze laten je vleselijk denken en reageren, of brengen je in de greep van bevelen, geboden, wetten en verplichtingen. Ze veroordelen en verwerpen jou, of willen je opjutten en voortjagen. Zij zijn de oorsprong van alle moeite en strijd in ons leven. God en Jezus veroorzaken geen moeite en problemen, integendeel! Zij geven genade en zegen, in liefde. Zij bewerken het leven Gods, stellen ons in vrijheid, schenken alle kracht en ruimte om de vrucht van de Geest voort te brengen.

Tot eer van God

Zo goed als het leven door de Geest ons op het lijf geschreven staat, hoort ook de vrucht van de Geest volledig bij ons. Deze vrucht komt uit ons te voorschijn: zij brengt al het mooie dat in ons aanwezig is, aan het licht. In het openbaren van de vrucht van de Geest komen wij helemaal uit de verf: als mens naar Gods hart, als mens Gods in volheid.

De vrucht van de Geest hoort ook volledig bij Jezus: het is door Hem dat deze vrucht in ons ontstaat. Hij is het begin ervan. Hij doet het in ons groeien en rijpen. Hij brengt het tot volheid. In deze vrucht zie je dus ook de Heer helemaal terug. Er ontstaat wezensgelijkvormigheid met Hem: de door God bedoelde gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon (Rom.8:29). In het openbaren van de vrucht van de Geest komt God tot zijn doel in je leven: je verheerlijkt Hem met je lichaam (1Cor.6:20), dat is: met je leven. Het is ter ere Gods!

Verblijdend

Wat is dit proces van vruchtvorming toch mooi! Niet alleen in het eindstadium, maar ook op weg ernaartoe. Het hele proces, van aanvang tot voltooiing, getuigt van leven Gods. Van werking van heilige Geest. Van gemeenschap met Jezus. Het stoelt op een samen gaan, een samen optrekken, een samenwerken en leven met onze Heer.

En dan te beseffen dat dit allemaal in ons mag plaatsvinden. Dat Jezus dit in u en mij wil bewerken en voltooien. Dat is reden voor eeuwige dank en voortdurende blijdschap.

Vanaf het begin

De vreugde over deze kostelijke vrucht ontstaat niet pas in dat eindstadium; je kunt er al vanaf het begin van genieten. In het voorbeeld van het zaad op de akker komt het eerste sprietje van de halm-in-wording al vrij snel boven de grond uit. Dit geeft al vreugde: het zaad slaat aan, het groeiproces is bezig, het gaat goed.

Het sprietje wordt gaandeweg groter, de halm ontwikkelt zich. Ook al duurt het dan nog een hele tijd voordat het volle koren in de aar zichtbaar wordt... de groei zit erin: dat blijkt.

Zo mogen wij de ontwikkelingen in ons eigen leven en in dat van onze broeders en zusters bezien. Het begin van alle heerlijke aspecten van de vrucht van de Geest wordt reeds zichtbaar. Het woord slaat aan, de Geest doet zijn werk, de groei zit erin, het gaat goed, het meerdere komt te voorschijn, de volheid is komende... Verheug u erin!

Eenheid

De groei en rijping van de vrucht van de Geest bewerkt niet alleen iets in onszelf; het bevordert ook de wording van de gemeente. Paulus spreekt over één vrucht, de vrucht van de Geest: wezenlijk één en ongedeeld in al zijn veelkleurigheid. Hij gebruikt bewust het enkelvoud: ‘vrucht’ en dus niet ‘vruchten’. Dit wijst op de volkomen eenheid die mét deze vrucht te voorschijn komt. Deze is kenmerkend voor God: voor zijn wezen en zijn werken. Het hele Koninkrijk van God bestaat en functioneert in volmaakte eenheid.

Deze eenheid komt openbaar in het werk dat Jezus door de Geest van God in mensen doet. De eenheid met Hem in heilige Geest voert ieder afzonderlijk tot innerlijke eenheid en brengt allen tezamen tot onderlinge eenheid. Jezus stelt je door deze Geest in staat om met je broeders en zusters in de gemeente om te gaan zoals Hij dit doet als hoofd: met liefde en vreugde, in vrede en geduld, vriendelijk en goed, trouw, zachtmoedig en beheerst - herkent u Galaten 5:22? Om relaties te herstellen binnen het lichaam van Christus en nieuwe relaties aan te gaan en op te bouwen. Om eendrachtig samen te komen: één van zin en één van geest. Om deze goddelijke eenheid niet alleen te bewerken, maar ook te onderhouden en in steeds grotere omvang uit te bouwen. De vrucht van de Geest is daarom ook vrucht van het leven als gemeente door de Geest.

Verdeeldheid

Hoe groot is ook nu weer het verschil met het werk van vleselijke geesten! De gevolgen hiervan blijken wederom niet alleen in het leven van de betrokkenen, maar eveneens in de gemeenten waarvan zij deel uitmaken. Paulus spreekt nu niet in enkelvoud, maar in meervoud: hij schrijft over de werken van het vlees. Hij noemt veten, twist, tweedracht, partijschappen en vele andere (zie Gal.5:19-21).

Ook dit doet Paulus bewust. Hij duidt iets wezenlijks aan in deze werkingen en krachten: zij gaan altijd tegen elkaar in. De werken van het vlees leiden steevast tot verdeeldheid, omdat vleselijke geesten nooit één zijn. Zij doen zich zowel wetteloos als wettisch voor, zowel zondig als vroom. Zij wijken zowel ter linker- als ter rechterzijde af van de weg ten leven, van de normale, door God bedoelde levensorde. Deze onderlinge verdeeldheid is karakteristiek voor het hele rijk van Satan.

Vleselijke geesten jagen mensen uiteen en plaatsen hen tegenover elkaar. Zij zaaien tweedracht en brengen verdeeldheid teweeg op allerlei terrein. Relaties gaan stuk, zowel in huwelijk en gezin, als in de gemeente en in gemeenten onderling. De werken van het vlees staan in ieder opzicht tegenover de vrucht van de Geest. Zij zijn funest voor de wording van de gemeente. Zij brengen haar in een geestelijke situatie die de bijbel aanduidt met ‘Babylon’. Zij voeren uiteindelijk naar dood en verderf.

Toets

Wanneer de vrucht van de Geest in je groeit en rijpt, komen alle door Paulus genoemde facetten in een prachtige, onderlinge samenhang tot ontwikkeling. Het is één vrucht: één bij-elkaar-behorend geheel van karaktereigenschappen. Het voert je tegelijkertijd naar het ‘hart’ van de gemeente; je geeft mede gestalte aan de wording van de gemeente.

Deze eenheid is niet alleen een kenmerk van de kostelijke vrucht, maar ook een toets, een teken van echtheid. Juist de ontwikkeling van dit geheel van karaktereigenschappen ligt buiten het bereik van elke menselijke inspanning. Je zou je nog in één of meerdere aspecten kunnen oefenen en dit met veel inspanning kunnen praktiseren, maar je valt op een gegeven moment dan toch door de mand ten aanzien van andere aspecten.

Voortbrengen van de vrucht van de Geest kan alleen in gemeenschap met Christus tot stand komen.

Bedrieglijk

Zo kun je bijvoorbeeld je voornemen om altijd vriendelijk te zijn, je oefenen om als een vriendelijk mens door het leven te gaan. Sommige mensen slagen hier in, zelfs zonder dat zij Jezus kennen of met Hem leven. Dit soort vriendelijkheid kan bedrieglijk zijn. Zij kan samengaan met ‘lieve’ brutaliteit en eigengereidheid in plaats van ingebed te zijn in ware liefde en zachtmoedigheid. Het geduld kan opraken waardoor er opeens heel iets anders uitkomt dan vriendelijkheid: een uitbarsting van toorn of nijd. De bijbehorende zelfbeheersing is dan ver te zoeken.

Je kunt je natuurlijk ook toeleggen op zelfbeheersing om niets te laten blijken van wat er innerlijk in je omgaat. Je kunt je verzetten tegen ongecontroleerde uitbarstingen. Je blijft beheerst en (ijzig) kalm. Je fluit van buiten, ook al kook je van binnen...

Om deze ‘vriendelijkheid’ of dit soort ‘zelfbeheersing’ gaat het niet bij de vrucht van de Geest. Dit levert een verkrampt leven op, zonder werkelijke blijdschap en vrede. Dit is een kunstproduct en vaak een gevolg van invloed van wettische geesten.

Zelfs het voortdurend ‘in de rust en vrede zijn’ kan een gevolg zijn van werkingen van vleselijke geesten. Je maakt je gewoon nergens meer druk over. Je laat alles maar lopen, het komt zoals het komt: je ziet wel. Je ontwijkt problemen, neemt geen initiatieven, je gaat nergens meer voor staan. Je doet alleen nog maar dingen waar je je ‘goed’ bij voelt.

Dit is bedrieglijke rust en zeker geen vrucht van de Geest; hieraan hangt de lucht van het vlees. Dit zijn trucjes en aangeleerde techniekjes. Zo werkt het niet; dit past niet bij een leven met de Heer.

Gericht op Jezus

Het gaat bij het ontwikkelen van de vrucht van de Geest niet om een gerichtheid op de door Paulus genoemde aspecten - noch op de afzonderlijke, noch op het geheel van deze facetten. Het gaat om een gerichtheid op Hem die deze vrucht in ons doet rijpen. Om persoonlijke gemeenschap met Hem die het waarachtige leven naar Gods wil in ons tot ontwikkeling brengt. Om de volle openbaring van Hem in onze levens en gemeenten.

In liefde met Hem verbonden kun je geduld (=lankmoedigheid) oefenen en je hart sterken (naar Jac.5:8). Je put dit uit Hem; je weet dat Hij jou dit in liefde geeft.

Je leeft met Hem in de blijdschap en vrede van het Koninkrijk Gods. Je bewaart de vrede zover het van jou afhangt; je zet je als lid van het lichaam van Christus mee in om ware, goddelijke vrede te stichten (naar Rom.12:18, Mat.5:9).

Je blijft vriendelijk en wordt niet moe om goed te doen, inzonderheid voor je broeders en zusters in de gemeente (naar Gal.6:9,10). Je ontleent dit aan Jezus; je hanteert de genade ­die Hij jou hiertoe schenkt: in wijsheid en kracht, in verstand en inzicht.

Je ontwikkelt trouwaan de Heeren aan zijn plan met de gemeente. Je blijft samen met Hem denken en reageren, spreken en werken. Je laat je leiden door de Heer en opent je voor Hem alléén. Je ontwikkelt hierin ootmoedigheid en zachtmoedigheid.

Toegerust

In het gaan van deze hoge weg met Hem onderken je de werkingen van het vlees en ga je bewust mee in het begeren van de Geest. Je blijft denken en leven vanuit de hemel. Je maakt je (geestelijk) gelaat, wanneer het nodig is, als een keisteen. Je weet: ik word niet beschaamd, ik vertrouw op Hem die mij leidt (naar Jes.50:7). Je laat je niet overwinnen door het kwade; je overwint het kwade door het goede (Rom.12:21).

Je groeit in zelfbeheersing en schraagt dit door de kennis van Hem, die jou bekrachtigt en begiftigt met alles wat tot leven en godsvrucht strekt (2Pe.1:3,6).

Al deze prachtige eigenschappen horen bij elkaar. Het komt allemaal voort uit één bron. Het wordt bewerkt door één Heer. Het leidt tot één doel: de mens Gods volkomen, tot alle goed werk volkomen toegerust (2Tim.3:17).

Eeuwigdurend

De vrucht van de Geest tekent je als mens Gods, als mens naar Gods hart. Het maakt je volkomen geschikt in het functioneren als lid van het lichaam van Christus, en hiermee voor het (openbaar) komen van het Koninkrijk Gods. Deze kostelijke vrucht ontstaat niet voor even of voor een bepaalde tijd; zij blijft tot in eeuwigheid. In het voortbrengen van de vrucht van de Geest zijn we met eeuwige dingen bezig.

Het is van groot belang dat deze vrucht te voorschijn komt in de gemeente van Jezus Christus. De gehele voortgang van het plan van God is afhankelijk van de openbaring van de kostelijke vrucht des lands. De landman wacht erop (Jac.5:7). De schepping ziet er met reikhalzend verlangen naar uit (Rom.8:19).

Vervolg

In de volgende bijbelstudie gaan we dieper in op de andere bijbelse beelden die aan het begin van deze studie zijn genoemd. Deze aanvullingen zijn nodig voor een juiste visie op het leven door de Geest en het openbaar komen van de vrucht van de Geest. 

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.