Lezers over Gods plan met mensen – Deel 3

Aantal reacties: 7

De meest recente reacties staan bovenaan

Geef zelf ook een reactie door! Klik hier.

Dit boek van Cees Visser is net als de andere boeken in de serie ‘Gods plan met mensen’ het aanschaffen zeer waard. Al is het alleen al door twee uitvoerige bijlagen waarin hij beknopt de teksten bespreekt die worden aangehaald voor drie-eenheid en pre-existentie en hoe het zit met de doopformule, omdat de praktijk in Handelingen steeds is dat er in de naam van Jezus wordt gedoopt.

Het boek bespreekt duidelijk hoe we om dienen te gaan met de begrippen Woord (logos, Joh.1) en Wijsheid (chokma, Spr.8) in verband met de oorsprong van de Christus. Heel het leven van Jezus van geboorte tot hemelvaart komt uitgebreid aan de orde.

De laatste twee hoofstukken ‘Werken met het evangelie van Jezus Christus’ en ‘Gelijkvormig worden aan Jezus Christus’ gaan in op de vraag hoe het leven van God in en door ons openbaar kan worden.

Ik kan het boek van harte aanbevelen!

Jildert de Boer, Harderwijk

Toen ik het boek eind 2014 in handen kreeg, las ik het heel snel. Ik was zo benieuwd wat er allemaal geschreven was. Ik was enorm enthousiast! Maar een reactie geven kon ik nog niet. En ook nu nog vind ik dat moeilijk. Niet omdat het boek te moeilijk is, maar omdat er zoveel over Jezus Christus in staat.

Ik ben het dus voor een tweede keer gaan lezen. Maar nu op een heel andere manier. Ik lees het a.h.w. samen met de Heer. Ik praat er over met Hem en wandel (letterlijk) met het boek onder mijn arm. Al lopend en biddend overdenk ik de woorden die ik gelezen heb. Wat mij nu opvalt, is dat ik met meer diepgang, op een vragende en ontvankelijke manier het boek lees. Vanuit de vrede van de Heer. Het beklijft beter, ik ontdek in de teksten dat ik het geschrevene soms makkelijk kan vatten, een andere tekst meer vraagtekens oproept, en weer een ander deel mij bevestigt in wat ik al dacht. Dat wil dan niet zeggen dat het af is, maar een ander beginpunt heeft om verder te gaan. Ik vind het een boek dat nauw aansluit bij de predikingen en studies in onze gemeente.

Heel mooi dat het eerst over Jezus zélf gaat en daarna wat ik er mee kan doen, hoe ik het kan gebruiken. Wat van belang is voor mijn leven als discipel van Jezus, als lid van zijn gemeente, onze gemeente Immanuël. 

Willy Faber, Oisterwijk 

Het boek is een prachtige aanvulling op de reeds eerder verschenen boeken in het kader van ‘Gods plan met mensen’. Het is duidelijk en verhelderend geschreven, maar bovenal ook profetisch.

Het is mijn oprechte bede dat dit boek veelvuldig gelezen wordt in andere gemeenten, en dat nog veel kinderen Gods in de waarheid van Jezus Christus gaan geloven, die in dit boek zo duidelijk naar voren is gebracht. De beloften in Daniël 12 dat ‘de kennis zal vermeerderen’, zal bewaarheid worden, ondanks de misleidingen van de duivel en zijn trawanten.

Het boek heeft grote indruk op mij gemaakt en is een handreiking van Jezus zelf aan allen die oprecht in Hem geloven en Hem willen volgen. Alle lof en dank aan onze Heer Jezus Christus.

Else Cypers, Breda 

In het lezen van dit boek komt Jezus dichterbij. Je leert Jezus kennen als een mens zoals u en ik, geschapen naar Gods beeld. Een mens van vlees en bloed. Een mens die op aarde eet, drinkt, werkt, slaapt, … net zoals u en ik. Een mens die leeft in twee werelden tegelijk, net zoals u en ik. Geen supermens dus. Maar wel iemand die consequent doet wat zijn Vader wil, die beseft dat het doen van Gods wil de mooiste levensinvulling is die er maar bestaat. Die beseft dat dit geen onmogelijke opdracht is, maar dat dit de mens integendeel op het lijf is geschreven; omdat hij hiervoor is gemaakt en bestemd en omdat God bovendien voorziet in alles wat nodig is.

Het boek gunt ons een blik ‘achter de schermen’, het voert ons mee in de geestelijke ‘werkelijkheid’ van de mens Jezus. Het laat zien hoe Jezus in alle omstandigheden steeds reageert vanuit deze werkelijkheid in de geestelijke wereld, een wereld van engelen, machten en krachten, een werkelijkheid waarin God de hoogste plaats inneemt. Heel zijn hart is gericht op God. Hij vertrouwt God voor de volle honderd procent, altijd en in alles. Het doen van de wil van zijn Vader is voor Hem de normaalste zaak van de wereld. Het vervult Hem met vrede en vreugde.

Doorheen de woorden van dit boek heeft de Heer me dan ook kunnen vertroosten en bemoedigen. Ik jaag geen onmogelijke bestemming na! Stap voor stap wil Jezus mij verder leiden, net zoals dit in zijn eigen leven gebeurde. Ik mag de parallel zien, het profetische herkennen. Dit wondermooie proces mag zich ook in mijn leven verder voltrekken, door alle tegenstand heen, in alle rust, door God gedragen, ondersteund door de engelen, totdat ook ik volledig toebereid zal zijn.

Stijn Peeters, Zwijndrecht (BE)  

Wie Jezus wil volgen, wordt belaagd door allerlei misleidingen. Tot de gevaarlijkste behoren de misleidingen die het werkelijk kennen van Jezus en vooral ook de wederkomst van Jezus willen tegenhouden of tenminste vertragen. Maar God roept ons op om Hem ten volle te leren kennen en ‘de dag’ van zijn wederkomst juist te bespoedigen! Dat mag ons aandeel zijn in het realiseren van Gods eeuwige voornemen.

Ik wens de lezers van dit onthullende boek de gezindheid toe van de gelovige Joden te Berea, waardoor deze gelovigen zich gunstig hebben onderscheiden van de meeste Joden. De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.

Velen van hen aanvaardden dan ook het geloof, zegt Handelingen 17. Het gaat hier dus niet om ‘een’ geloof (bijv. de leer en tradities van de voorouders) maar om hét geloof in de waarheid van Jezus Christus.

Lees dit vernieuwende boek dan ook in die gezindheid. Dat is mijn bede voor u. Veel mensen zullen proberen het te begrijpen en zullen het onderzoeken. Ze zullen er steeds meer van gaan begrijpen, zegt Daniël 12. Dat is een heerlijke belofte. Juist in de eindtijd als het einde van alle wankele dingen nabij is, en alleen standhoudt wat uit God is!

Herman Robbertz, Nieuwstadt (L) 

Wie dit boek leest, leert Jezus beter en dieper kennen, en leert God kennen in zijn Vaderschap. Het boek leest niet moeilijk; het is boeiend en vernieuwend. Het geeft een helder en zuiver bijbels zicht op de persoon Jezus. Niet alleen vanuit historisch perspectief, maar juist ook vanuit hemels perspectief. Het boek leest … alsof je zelf mee rondwandelt met Jezus door de evangeliën heen.

Van A tot Z geeft het boek zicht op hoe het evangelie van Jezus Christus werkzaam mag zijn in ons leven, tot in de diepere geestelijke lagen van je persoonlijk leven. Het verbindt het Oude Testament als profetie aan Jezus’ leven, en vervolgens Jezus’ leven als profetie aan de ontwikkeling en vorming van Jezus’ gemeente nu. 

Mirjam Toet, Terheijden

Dit boek is een geschenk uit de hemel. Het geeft een duidelijk en compleet beeld van het leven en werk van Jezus Christus. Ik ben er stil van.

Tijdens het lezen van dit boek was ik intens blij en menigmaal ontroerd.

Het boek is met kennis, inzicht, liefde en wijsheid geschreven, en bovendien makkelijk leesbaar. Wat een plan, wat een proces, wat een toekomst! Het is mij alles waard om in de voetstappen van Jezus te treden. Iets mooiers bestaat er voor mij niet.

Mijn dank aan God de Vader door Jezus Christus voor de leiding en inspiratie van Gods Geest die Cees heeft ontvangen tijdens het schrijven van dit boek.

Marieke Robbertz, Nieuwstadt (L) 

N.B. Lees ook de recensie van Ds. Jenno Sijtsma uit Epe voor de NBD. Klik hier.  

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.