Aanvaarding van woord en Geest

Aanvaard elk door God geïnspireerd woord... opdat u als mens Gods volkomen worde, voor uw taak berekend en tot alle goed werk volkomen toegerust. 2 Timotheüs 3:16,17 NBG/Wb

Woord en Geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; zij kunnen niet zonder elkaar werkzaam zijn. De Geest wekt de woorden van God tot leven (Joh.6:63), het woord zonder Geest is dood (2Cor.3:6). In zijn werking is de Geest aangewezen op woorden die God spreekt in de logos - het plan van God met mensen. Anders krijg je allerlei geestesuitingen die niet toetsbaar zijn en je alle kanten opbrengen (1Joh.4:1).

De bijbel spreekt van de Geest der waarheid (Joh.14:17, 16:13) en het woord der waarheid (Ps.119:43, Ef.1:13, Joh.17:17). Beide komen uit God en zijn van God. Jahweh is één en ongedeeld. Daarom mogen we het woord der waarheid en de Geest der waarheid nooit van elkaar scheiden: zij zijn één in zichzelf en één met elkaar.

In deze eenheid van woord en Geest wil God aanbeden worden: in geest en waarheid (Joh.4:24). In deze eenheid van woord en Geest wijst Jezus zijn gemeente de weg naar de volle waarheid. Dit brengt de mens en de gemeente tot de volledige realisatie van Gods plan; wij worden vervuld van de Geest die werkzaam is in de waarheid Gods.

Wie deze Geest uit God ontvangen heeft, zal weten wat ons in genade door God is geschonken (1Cor.2:12). Door de gave van onderscheiding toe te passen binnen de gemeente (1Cor.12), kunnen we woorden, interpretaties en allerlei geestesuitingen toetsen aan het woord en de Geest der waarheid.

Laat de Geest Gods met onze geest getuigen dat de woorden die wij horen, woorden zijn als van God (naar Rom.8:16 en 1Petr.4:11). Woorden die doelen op het (beter) leren kennen van God en Jezus. Woorden die spreken van Gods plan met mensen en wijzen op de volledige vervulling ervan. De Geest der waarheid zorgt ervoor dat je het oorspronkelijke herkent en het uiteindelijke ziet.

God en Jezus geven het woord en de Geest der waarheid aan de gemeente; Zij dragen zorg voor de verkondiging en werking van hun woord en Geest.
Wij dienen deze woorden en werkingen in spreken en luisteren te aanvaarden als van God afkomstig (1Th.2:13). Wij mogen in ontvankelijkheid en gehoorzaamheid ons toewijden aan Hen en de waarheid onder hun leiding in praktijk brengen, dat wil zeggen: in ‘leven’ omzetten. God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat is.

In de waterdoop leggen wij onze keuze om één te worden met Jezus en gedompeld te worden in het woord dat Hij spreekt, openlijk vast (Hand.2:41). Het is een belijdenis, een daad die aan de basis staat van een steeds diepergaande gemeenschap met Hem.
Bij de doop in heilige Geest verbindt Jezus Zich met ons, waardoor we samen met Hem de waarheid kunnen ‘doen’. Door de werking van de Geest wil Jezus het woord der waarheid in ons bevestigen en uitwerken, het tezamen met ons gestalte laten aannemen in ons leven en zo alle gerechtigheid vervullen.

De evangelieprediking komt daardoor steeds meer tot ons, niet slechts in woorden, maar ook in kracht en in de heilige Geest en in grote volheid (1Th.1:5). We kunnen het woord der waarheid in alle situaties met blijdschap des heiligen Geestes aannemen en toepassen (1Th.1:6). Waar je dat doet, zal de Geest der waarheid je in staat stellen naar Gods wil te leven.

Alles in je is hierbij betrokken. Wat zich van binnen ontwikkelt in een gesteldheid van zachtmoedigheid en nederigheid, van ontvankelijkheid, gewilligheid en gehoorzaamheid (Jac.1:21) komt naar buiten in je spreken, je doen en laten (Deut.26:17, 1Joh.2:3). Elke bedekking als gevolg van de zonde verdwijnt. Je groeit uit van kind van God tot zoon van God.

Het is in dit kader van wezenlijk belang het woord der waarheid dagelijks aan te nemen om daarmee je leven met God te voeden, te onderhouden en vrucht te dragen in blijdschap (Luc.8:8,15). Het geeft een heerlijke verkwikking en verzadiging voor elke dag (Ps.17:15); het bewerkt ook een verdere vrucht op langere termijn.

Door steeds weer het woord der waarheid in je op te nemen en de werken der gerechtigheid te doen, bouw je dóór op het fundament van doop en bekering. Door onwankelbaar te blijven staan op de rots Jezus Christus (Mat.7:24,25) en je wortels steeds dieper uit te slaan in Hem, komt het volwassene te voorschijn en voert de Geest der waarheid je op tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon.

Alle dingen zijn geworden door het woord (Joh.1:3) en door dit woord zal alles uiteindelijk worden zoals God het van den beginne heeft bedoeld.

Aanvaard daarom het woord in zijn geheel. Laat het gezag krijgen over alles in je leven. De Geest Gods zal dan elke macht en vorm van duisternis in het licht stellen en je hele leven vervullen met heil.

Laat het een kenmerk van de gemeente zijn, dat we ons tezamen steeds weer volledig openen voor het werk van Jezus, voor de werking van zijn woord en Geest. De vaste spijs en de late regen komen daarin tot ontwikkeling. Zo groei je als geestelijk mens, die beoordeelt en aanvaardt wat van de Geest Gods is (1Cor.2:14). Zo komt de gemeente tot volheid.

Leef vol geloof en verwachting toe naar de volwassenheid in Hem en ervaar het geluk van het leven met Hem! Het woord van God biedt alles wat je nodig hebt, ook in situaties van strijd. De kennis van God vermeerdert tot wijsheid en inzicht.

Daarom: aanvaard elk door God geïnspireerd woord, besef dat het nuttig is om te onderrichten in de waarheid, om dwalingen te weerleggen, om zeden te verbeteren en om op te voeden in de gerechtigheid, opdat u als mens Gods volkomen worde, voor uw taak berekend en tot alle goed werk volkomen toegerust (2Tim.3:16,17 NBG/Wb).

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.