Aanvaarding van lijden

Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. 2 Timotheüs 2:3

Lijden is het moeten ondergaan van kwaad, onheil en ellende - zowel geestelijk als lichamelijk - dat rechtstreeks of via mensen naar je toe kan komen. Lijden is altijd gericht op neergang en vernietiging, op dood en verderf. De bron ervan is het rijk der duisternis met Satan en Dood als aanvoerders. Zolang dit rijk bestaat zal er lijden zijn.

Het lijden komt niet van God omdat onheil, boosheid, kwaad of ellende niet in Zijn wezen passen. Daardoor heeft lijden geen plaats in de logos - het plan van God met mensen. In God is alleen goedheid, heil en leven dat gericht is op zaligheid en heerlijkheid.

We hebben te maken met lijden omdat je als mens voorwerp bent van de haat van Satan. Hij wil je treffen als je met God en Jezus wil leven, en vooral als je daarin tot zoon wil opgroeien en uiteindelijk de troon wil bestijgen. Satan wil je als voorwerp van Gods liefde terugsturen op deze weg om daarmee God te traineren en Diens plan te laten mislukken.

Hoelang zal er lijden zijn? Zolang je leeft en nog niet verheerlijkt bent. Toen Jezus opstond uit de dood en de heerlijkheid van de Vader ontving, was Hij buiten het bereik van Satan en Dood en van elke werking vanuit het rijk der duisternis. Dit geldt ook voor ons en daarom dienen we het lijden in de huidige fase van de geestelijke ontwikkeling te aanvaarden en er net als Jezus doorheen te gaan. Nuchter en waakzaam (2Ti.4:5, 1Pe.5:8-9), zonder tegen te sputteren of de ‘waarom-vraag’ naar God toe te stellen. Houd je oog gevestigd op Hem en niet op de confronterende macht. Vertrouw je helemaal aan Hem toe (1Pe.5:10). Je kunt het lijden aan in de genade en kracht die God je verleent (Fil.1:29, 2Ti.1:8). Blijf rustig staan, bewaar de vrede van het Koninkrijk en ga verder met de Heer, die je leven is. Het lijden zal overvloedig over je komen, maar ook de vertroosting door Christus (2Co.1:5). God is vol van vertroosting (2Th.2:17, Jes.40:1), die er direct is, evenals de bemoediging en de versterking van het leven Gods in ons.

Lijden is niet leuk, maar we kunnen ons ondanks het lijden toch verblijden. Laat bepalend zijn wat er van God naar je toe komt aan heil, leven, kracht, genade en vertroosting. Dat doet je staan, ook al ben je gevallen; het tilt je uit boven de situatie. Het is onze keus om in situaties van lijden ons zo op de Heer te richten, dat Zijn werk overvloedig in ons kan doorgaan, waardoor alle omstandigheden meewerken ten goede (Rom.8:28).

Het lijden is geen instrument voor God. Hij bouwt ons op door Zijn woord en Geest, door gedachten van heil (Jer.29:11) en Hij leidt ons door Jezus Christus tot de heerlijkheid, ondanks de duivel.

Alle vormen van lijden zijn niet gelijk en aan verschillende daarvan is wel degelijk iets te doen. Er is, bijvoorbeeld, lijden na gedane zonden. Je bent nog niet volmaakt en hebt de vergeving nodig. Dit lijden vanwege zonden lost zich op in de verzoening met God.
Je kunt ook lijden als gevolg van een gebondenheid. Kom ermee te voorschijn, werk met het evangelie en de Heer voert je in de ruimte.
Er is lijden doordat je innerlijk ontregeld bent door veel ellende in je jeugd of andere omstandigheden. Schaam je er niet voor; aanvaard dit niet. Breng het in het licht: in het evangelie is bevrijding, herstel en genezing.
Dan is er het lijden in het dragen van een bepaalde ziekte. De Heer belooft genezing! Als de ziekte lang duurt, aanvaard deze dan niet als zijnde onveranderlijk. Berust er niet in, weersta de boze, werk in vertrouwen op God met wat reeds in handen is en aanvaard dat het volkomene daarin nog niet is bereikt. Geloof dat God de volledige overwinning wil geven.

Situaties van lijden kunnen zich verergeren, doordat de vijand je drijft tot verzet ertegen, tot wanhoop als er nog geen uitkomst is. Je kunt je machteloos, moedeloos en helemaal ‘alleen’ voelen. Ook deze vijand kun je aanpakken, want je bent nooit alleen, zolang je in de Heer gelooft en door dit geloof in de Zoon van God leeft. Belijd de waarheid dat het leven Gods in je is en tot volheid zal komen, ook als je het niet zo beleeft (2Co.4:8,9). Waar leven Gods aanwezig is, groeit het door alles heen en daarin ligt uiteindelijk de geestelijke en ook lichamelijke genezing besloten. In het zoonschap zijnde zal dit ons onderworpen zijn - tot en met de overwinning over de dood - om daarna verheerlijkt te worden (Op.4 en 15).

In het bovenstaande zijn vormen van lijden genoemd waar we wat aan kunnen doen. Er is echter ook een lijden dat je moet laten gaan, namelijk het lijden omdat je de wil van Christus uitvoert en Zijn evangelie hanteert. Dit lijden blijft bestaan tot aan de verheerlijking. We denken dan aan de hoon, de spot, de verguizing..., het feit dat mensen zich van je afkeren en je onterecht beschuldigen... Jezus werd ook zonder reden gehaat, terwijl Hij alleen maar goed deed. Zo is het ook met kinderen Gods die werkelijk door willen en de wil van God volkomen willen invullen. Dit lijden moeten we ten volle aanvaarden en er niet tegen strijden. Het is de rechtstreekse haat van de vijand via mensen naar jou.
Laat je hierin niet pakken door je persoonsvijanden; zij willen je laten steigeren, je pijnigen of opjutten. Blijf staan in de kracht en de genade van God, laat Zijn vertroosting zo groot zijn, dat je kunt doorgaan, en verblijd je (1Pe.4:13). Je relatie met God blijft en in Jezus ben je veilig (Spr.18:14). We mogen op deze wijze aanvullen wat nog ontbreekt aan het lijden van Christus. Wees ook niet bang (Op.2:10, 1Pe.3:14) of bezorgd (2Ti.2:3,4) voor wat er komt en hoe het moet. In en met de Heer ben je in staat door alles heen te gaan en de kroon des levens te verkrijgen.

Schaam je dan ook niet om voor het evangelie te lijden om de gerechtigheid (Mat.5:12, Luc.6:22). Wie God kent, zal ons spreken verstaan (1Joh.4:6). Jezus spreekt je zalig om wat er aan je gebeurt (Mat.5:12, Luc.6:22, 1Pe.4:14).
Het hoort bij de toebereiding om gesterkt en gestaald te worden in Jezus Christus. Als je gestruikeld bent in het lijden, sta op en blijf er met Jezus Christus boven staan, dan kom je er doorheen en bereiken Zij hun doel.

Wat is je motief om Hem te volgen? Wil je van je problemen afkomen of gaat het om een ontspannen leventje? Dan krijg je zeker problemen met het lijden!
Of is je motief zuiver en wil je met je hele hart Zijn liefde beantwoorden in wederliefde tot Hem, je leven door Hem laten inspireren en leiden en Zijn weg gaan?
In deze liefde tot Hem zal Hij alles in allen kunnen volmaken (Ef.1:23). Door lijden heen komen we tot heerlijkheid. Zullen we het lijden dan maar aanvaarden en de weg met Hem vervolgen uit liefde tot Hem? Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid!

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.