Studie-editie

Alle boeken over Gods plan met mensen bij elkaar in één digitale Studie-editie. Met mogelijkheden om naar elk gewenst trefwoord en iedere bijbeltekst te zoeken. Een stimulans voor persoonlijke bijbelstudie! 

Auteur: Cees Visser

E-boek (ePub met watermerk) 
Tips voor gebruik: klik hier.

Uitgave: PHOS uitgeverij
ISBN: 978-90-808736-6-7
NUR: 707

Verschenen in 2016
Prijs: € 35,00


Inhoudsopgave


DEEL 1 – De schepping van de mens

Hoofdstuk 1.1 – In den beginne
1.1.1 – Gods plan
1.1.2 – God gaat scheppen
1.1.3 – God schept de engelen
1.1.4 – Cherubs en serafs
1.1.5 – God schept de aarde
1.1.6 – God maakt de aarde gereed
1.1.7 – God schept leven

Hoofdstuk 1.2 – God schept de mens
1.2.1 – Laten wij mensen maken
1.2.2 – De mens
1.2.3 – De innerlijke mens
1.2.4 – Naar Gods beeld

Hoofdstuk 1.3 – Leven in twee werelden
1.3.1 – Gods bedoeling
1.3.2 – Het ware horen
1.3.3 – Verlichte ogen
1.3.4 – Spreken

Hoofdstuk 1.4 – Innerlijke vermogens
1.4.1 – Denken
1.4.2 – Verstand
1.4.3 – Gevoel
1.4.4 – Geweten
1.4.5 – Bewustzijn

Hoofdstuk 1.5 – Sturende vermogens
1.5.1 – Geloven
1.5.2 – Hopen
1.5.3 – Willen
1.5.4 – Liefhebben

Hoofdstuk 1.6 – Innerlijke gesteldheid
1.6.1 – Bijbels begrip
1.6.2 – Gezindheid
1.6.3 – Gerichtheid
1.6.4 – Motivatie

Hoofdstuk 1.7 – Het eerste mensenpaar
1.7.1 – Hof van Eden
1.7.2 – De zegen van God

Hoofdstuk 1.8 – De bouw van de gemeente
1.8.1 – Gods plan gaat door
1.8.2 – De plaatselijke gemeente
1.8.3 – De gemeente, een welsluitend geheel
1.8.4 – De gemeente, een licht in de wereld
1.8.5 – Evangelisatie en zending vanuit de gemeente


DEEL 2 – De strijd tussen licht en duisternis

Hoofdstuk 2.1 – Het ontstaan van het rijk der duisternis
2.1.1 – Inleiding
2.1.2 – De val van Lucifer
2.1.3 – Het rijk der duisternis ontstaat
2.1.4 – Nieuwe situaties in de hemel
2.1.5 – Dodenrijk en hel

Hoofdstuk 2.2 – De zondeval
2.2.1 – Voor de mens een taak erbij
2.2.2 – De eerste aanval op de mens
2.2.3 – De eerste zonde van de mens
2.2.4 – Het wezen van de zonde
2.2.5 – De gevolgen van de zonde

Hoofdstuk 2.3 – God zoekt de mens op
2.3.1 – God houdt vast aan zijn plan met mensen
2.3.2 – In de avondkoelte
2.3.3 – God spreekt de mens aan
2.3.4 – God wijst de weg
2.3.5 – Door de dood heen
2.3.6 – God bekleedt de mens
2.3.7 – Uit de hof van Eden

Hoofdstuk 2.4 – De voortijd
2.4.1 – Veranderingen in hemel en op aarde
2.4.2 – Kaïn en Abel
2.4.3 – Positieve en negatieve processen
2.4.4 – God roept Noach

Hoofdstuk 2.5 – De zondvloed
2.5.1 – Gebeurtenissen op aarde
2.5.2 – Processen in de hemel
2.5.3 – Gevolgen in hemel en op aarde

Hoofdstuk 2.6 – De wereld na de zondvloed
2.6.1 – Een nieuw begin
2.6.2 – Begin van afgoderij
2.6.3 – De toren van Babel
2.6.4 – Hemelse macht over boze geesten

Hoofdstuk 2.7 – Geheimenissen onthuld
2.7.1 – Nieuwe mogelijkheden
2.7.2 – Belial: zijn naam en zijn wezen
2.7.3 – Belial openbaart zich
2.7.4 – De gemeente overwint Belial


DEEL 3 – De komst van Jezus Christus

Hoofdstuk 3.1 – De oorsprong van de Christus
3.1.1 – Inleiding
3.1.2 – De Gezalfde
3.1.3 – Jezus is de Messias en Christus
3.1.4 – Jezus is de laatste Adam

Hoofdstuk 3.2 – Profetieën over de Christus
3.2.1 – Heilsbeloften van God
3.2.2 – Het begin van Jezus’ leven en werk
3.2.3 – Het karakter van Jezus
3.2.4 – Jezus’ woorden en werken
3.2.5 – Jezus’ lijden
3.2.6 – Jezus aan het kruis
3.2.7 – Jezus’ opstanding en hemelvaart

Hoofdstuk 3.3 – Jezus’ geboorte en jeugd
3.3.1 – God kondigt de geboorte van Jezus aan
3.3.2 – God geeft duidelijkheid over Jezus’ geboorte
3.3.3 – Jezus wordt geboren
3.3.4 – Jezus’ jeugd
3.3.5 – Jezus wordt volwassen

Hoofdstuk 3.4 – Jezus begint aan zijn bediening
3.4.1 – Jezus is gereed en bereid
3.4.2 – Jezus wordt gedoopt in water
3.4.3 – Jezus wordt gedoopt in heilige Geest
3.4.4 – Jezus in de woestijn

Hoofdstuk 3.5 – Jezus voert zijn bediening uit
3.5.1 – Chronologisch overzicht
3.5.2 – Van de Jordaan tot het eerste Paasfeest
3.5.3 – Van het eerste tot het tweede Paasfeest
3.5.4 – Van het tweede tot het derde Paasfeest
3.5.5 – Van het derde Paasfeest tot het Loofhuttenfeest
3.5.6 – Van het Loofhuttenfeest tot de intocht in Jeruzalem
3.5.7 – Van de intocht in Jeruzalem tot en met Golgota
3.5.8 – Van de opstanding tot de hemelvaart

Hoofdstuk 3.6 – Werken met het evangelie van Jezus Christus
3.6.1 – Leven naar Gods bedoeling
3.6.2 – Bekering, geloof en wedergeboorte
3.6.3 – Vergeving en verzoening
3.6.4 – Verlossing en bevrijding
3.6.5 – Doop in water en heilige Geest
3.6.6 – Strijden
3.6.7 – Lijden

Hoofdstuk 3.7 – Gelijkvormig worden aan Jezus Christus
3.7.1 – Wees heilig
3.7.2 – Heilig in hart, huis en hemel
3.7.3 – Gericht op het volkomene
3.7.4 – Jezus komt openbaar


DEEL 4 – Het werk van Jezus Christus

Hoofdstuk 4.1 – De namen van Jezus
4.1.1 – De naam ‘Jezus’
4.1.2 – Jezus is de Christus
4.1.3 – Jezus is Heer
4.1.4 – Jezus is de Zoon van God
4.1.5 – Jezus is de Zoon des mensen
4.1.6 – Jezus is het Lam van God

Hoofdstuk 4.2 – Jezus werkt aan de vorming van zijn gemeente
4.2.1 – Jezus werkt door de Geest
4.2.2 – Jezus bouwt zijn gemeente
4.2.3 – Jezus ontwikkelt banden en pezen in zijn gemeente
4.2.4 – De band van liefde
4.2.5 – De band van gezag
4.2.6 – De band van vrede

Hoofdstuk 4.3 – Jezus geeft gaven aan zijn gemeente
4.3.1 – Geestelijke gaven zijn mensspecifiek
4.3.2 – Verband met plaats en werk in de gemeente
4.3.3 – Het spreken in tongen
4.3.4 – Als gave gaan functioneren in de gemeente
4.3.5 – Door de Geest spreken in de gemeente
4.3.6 – Door de Geest werken in de gemeente

Hoofdstuk 4.4 – Jezus geeft leiding aan zijn gemeente
4.4.1 – Oudsten en opzieners
4.4.2 – Voorgangers
4.4.3 – Diakenen en apostelen

Hoofdstuk 4.5 – Jezus bewerkt de vrucht van de Geest in zijn gemeente
4.5.1 – Leven door de Geest
4.5.2 – Zaaien en oogsten op de akker van je leven
4.5.3 – Groeien naar geestelijke volwassenheid
4.5.4 – De (open)baring van de vrucht


DEEL 5 – Openbaring van Jezus Christus

Hoofdstuk 5.1 – Jezus openbaart Zich aan zijn gemeente
5.1.1 – De boekrol
5.1.2 – Overzicht

Hoofdstuk 5.2 – Jezus opent de boekrol
5.2.1 – Het eerste zegel gaat open
5.2.2 – Het tweede zegel gaat open
5.2.3 – Het derde zegel gaat open
5.2.4 – Het vierde zegel gaat open

Hoofdstuk 5.3 – Jezus werkt in hemel en op aarde
5.3.1 – Het vijfde zegel gaat open
5.3.2 – Uniek stukje openbaring

Hoofdstuk 5.4 – Jezus bereidt zijn gemeente toe
5.4.1 – Het zesde zegel gaat open
5.4.2 – De verzegeling
5.4.3 – Verlichting te midden van verduistering
5.4.4 – Trek uit Babel
5.4.5 – Omgeven door engelen
5.4.6 – Voor Gods troon
5.4.7 – Volg het Lam

Hoofdstuk 5.5 – Jezus opent het zevende zegel
5.5.1 – Het half uur stilte
5.5.2 – De eerste bazuin
5.5.3 – De tweede bazuin
5.5.4 – De derde bazuin
5.5.5 – De vierde bazuin
5.5.6 – De vijfde bazuin
5.5.7 – De zesde bazuin
5.5.8 – Ontmoeting met Jezus
5.5.9 – De twee getuigen
5.5.10 – De val van Babylon
5.5.11 – Overwinning op de dood

Hoofdstuk 5.6 – Jezus komt terug
5.6.1 – De zevende bazuin
5.6.2 – Het derde wee
5.6.3 – Offerschalen en plagen
5.6.4 – Harmagedon

Hoofdstuk 5.7 – Jezus regeert
5.7.1 – Het duizendjarig vrederijk
5.7.2 – Satan wordt losgelaten
5.7.3 – Het laatste oordeel
5.7.4 – De voleinding


APPENDIX
Bijlage 1 – Dopen in de naam van Jezus
Bijlage 2 – Een aantal bijbelteksten nader toegelicht
Bijlage 3 – Openbaring in vogelvlucht

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.