Verkorte staat van baten en lasten 2017

BATEN  LASTEN 
Totaal € 156.880,30 Totaal € 126.459,12
   Saldo 2017€ 30.421,18
  € 156.880,30  € 156.880,30

Reservering gedaan in 2017 voor continuïteit: € 25.473,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2017: € 6.728,20