Verkorte staat van baten en lasten 2016

BATEN  LASTEN 
Totaal € 156.517,52 Totaal € 112.392,26
   Saldo 2016€ 44.125,26
  € 156.517,52  € 156.517,52

Reservering gedaan in 2016 voor continuïteit: € 18.728,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2016: € 4.294,60