Verkorte staat van baten en lasten 2015

BATEN  LASTEN 
Totaal € 186.196,92 Totaal € 122.477,37
   Saldo 2015€ 63.719,55
  € 186.196,92  € 186.196,92

Reservering gedaan in 2015 voor continuïteit: € 30.350,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2015: € 10.628,00