Verkorte staat van baten en lasten 2014

BATEN  LASTEN 
Totaal € 145.446,01 Totaal € 120.160,75
   Saldo 2014€ 25.285,26
  € 145.446,01  € 145.446,01

Reservering gedaan in 2014 voor continuïteit: € 32.375,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2014: € 14.821,00