Liefde tot de waarheid aanvaarden

Het woord der waarheid is het evangelie uwer behoudenis Efeziërs 1:13

Waarheid is een prachtig begrip, waarvan we de inhoud volledig in ons kunnen opnemen wanneer we ons er helemaal voor openstellen. Wij dienen de waarheid aan te nemen. Niet als een Pilatus ernaar vragen, maar de waarheid aanvaarden vanuit liefde, de goddelijke liefde, de agapè.

De bijbel bedoelt met waarheid: het ware, het waarachtige, het echte en zuivere, het werkelijk-zo-zijnde, het eerlijke en juiste, het oprechte en rechtvaardige. Waarheid is het tegenovergestelde van leugen en alle vormen van leugenachtigheid, van het onechte en onzuivere, het onwaarachtige en onwerkelijke, het onjuiste, onoprechte en onrechtvaardige. Waarheid is vol van heerlijkheid, echtheid, helemaal één en dus ongedeeld.

Waarheid kunnen we betrekken op personen, woorden, werken en situaties. Dit hoort allemaal bij elkaar: de persoon in wie de waarheid is, spreekt woorden en doet werken die vol van waarheid zijn; hij is bepalend voor de werkelijkheid in de situatie.

Als we de kern van het begrip waarheid willen aangeven komen we uit bij de personen die de bijbel ‘waarheid’ noemt: bij Jahweh zelf. God is waarheid, Hij is waarachtig, daarin is Hij één (Joh.3:33 HB). Van deze God der waarheid (Jes.65:16) gaat de Geest der waarheid uit (1Joh.4:6), de Geest die waarheid is (1Joh.5:6).

De tweede persoon die de bijbel ‘waarheid’ noemt, is Jezus. In Johannes 14:6 zegt Jezus: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Hoe kan Hij dit van Zichzelf zeggen? Is Hij een zelfstandige bron van waarheid, los van God? Neen. Jezus is de waarheid omdat Hij volledig verbonden is met de feitelijk-enige bron van waarheid: God zelf. Jezus is in God. Ook voor Jezus geldt: Hij is één en al waarheid.

God en Jezus zijn zuiver, waarachtig, oprecht, volkomen rechtvaardig en echt. In Hen is geen enkele leugen, geen enkele onzuiverheid, geen enkele oneerlijkheid.
Deze uitspraken over God en Jezus zijn bepalend voor ons godsbeeld en voor het beeld dat we van Jezus mogen vormen. God en Jezus zijn ‘de waarheid’ in persoon.

De duivel - de tegenstander van God - is ‘de leugen’ in persoon. Satan en zijn demonische machten zijn enkel en alleen leugen, onwaarachtig, onoprecht, oneerlijk, onrechtvaardig. Dit is beslissend voor ons beeld van de hele geestelijke wereld.

Omdat Jahweh en Jezus de waarheid zijn, zijn al hun woorden, wetten, geboden, verordeningen (Ps.119:160, 142, 151 en 19:10) en werken (Ps.111:7) waarheid.
God en Jezus zijn één in hun wezen. Zij scheppen en onderhouden een situatie waarin waarheid wordt beleefd, evenals vrede, recht, vrijheid, goedheid, blijdschap en leven. In deze werkelijkheid - die van Christus is (Col.2:17) - doet het woord des Heren waartoe God en Jezus het zenden (zie bv. 1Cor.15:54). Het plan van God wordt verwerkelijkt en deze werkelijkheid zal uiteindelijk de enige zijn en blijven in de hele schepping.

Liefde tot de waarheid is in diepste zin ware liefde tot Jahweh, de Vader en Schepper van alle dingen en liefde tot Jezus Christus, de Heer, de Herschepper en Voleinder van alle dingen. De liefde der waarheid (2Thess.2:10 SV) leidt ons in agapè tot God en Jezus als personen, omdat het de liefde is die in en van God is, de bron van agapè.

Agapè gaat van God naar mensen uit: Hij wil hen omarmen en laten leven in diepe gemeenschap met Hem.
In Jezus Christus heeft de agapè zich helemaal kunnen ontplooien, waardoor Hijzelf een bron van agapè is geworden: het gaat ook van Hem naar ons mensen uit.

Deze agapè kan zich ook in onze levens ontwikkelen. Het dient de kern te zijn van het leven met God en Jezus, het motief van afhankelijkheid en gehoorzaamheid. Vanuit deze liefde volgen we Jezus, nemen we onze plaats in de gemeente in en werken we uit wat God bedoelt.

In hoeverre wij liefde tot de waarheid ontwikkelen is persoonsafhankelijk. Ieder mens kan zich voor de liefde Gods openen, deze beantwoorden en in zijn hart de waarheid ontvangen (2Thess.3:5). Evenzo kan in ieder mens de Geest Gods worden uitgestort en werkzaam worden (2Pe.1:3).
Waar de Geest binnenkomt, ontwikkelt zich door gemeenschap met God en Jezus agapè als vrucht. De bijbel zegt: je bent dan in God, in zijn Geest en je leven gaat bepaald worden door de werkelijkheid van God. In en door Jezus Christus ben je als rank geënt op de ware wijnstok (Joh.15), waarin de gehele waarheid is. Laat de sappen maar doorwerken, zodat je als rank van de wijnstok opwast en vrucht draagt in alle gerechtigheid en waarheid.

Door je geloof in en je liefde tot de waarheid ga je erin wandelen, word je in waarheid geleid (Ps.25:5) en geheiligd (Joh.17:17), word je behouden (Ef.1:13) en ontvang je het volle heil! Het is zaak je iedere keer te richten op de bron van alle waarheid: heb dus God en Jezus boven alles lief (Mat.10:37) en maak al het andere daaraan ondergeschikt.

Vervang de waarheid niet door de leugen (Rom.1:25) en laat ook in de gemeente de liefde tot elkaar en alles wat we doen ondergeschikt zijn aan de liefde tot God. Juist in de eindtijd is liefde tot de waarheid van zeer groot belang, omdat het ons behoedt voor de stroom van wette-loosheid die in de eindfase tot volheid komt (2Thess.2:8-10).

In liefde tot God, die waarheid is, herken je te midden van alles wat je hoort, ziet of meemaakt de werkelijkheid van Christus, onderscheid je de leugen en versta je de waarheid die je vrijmaakt (Joh.8:32, 1Joh.1:6, Ef.4:15). Waar de eigenbelangen, de eigen raadslagen (Ps.81:13) de voorrang krijgen, kun je vroeg of laat vatbaar worden voor de geest der dwaling, die je dan niet meer onderscheidt. Liefde tot de waarheid in God en Jezus bewaart je daarvoor. Ontwikkel in gemeenschap met Hen een leefsituatie die steeds meer overeenkomt met hun wezen, zodat de werkelijkheid van Christus ten volle gestalte in je aanneemt. Je komt tot behoud en je behoudenis kan doorwerken naar velen.

In en door mensen die samen met het hoofd de waarheid belichamen, komt de gemeente tot aanzijn als pijler en fundament van de waarheid (1Tim.3:15). Het is heerlijk als de waarheid in je doordringt en je waar, waarachtig, echt en zuiver, recht en rein, vol van Geest te voorschijn komt.
Laten we samen de berg des Heren bestijgen en wonen in zijn tent (Ps.15) en opgevoerd worden tot de algehele werkelijkheid van Christus.

Daarom trekken we in de gemeente rechte voren bij het brengen van het woord der waarheid (2Tim.2:15), opdat het leven Gods zich volmaakt en volwassen kan openbaren. De liefde tot de waarheid doet ons onbevreesd voortgaan (Ps.46). God zal de waarheid aan het licht brengen en zijn goedheid en liefde tonen (Ps.57:4 HB). Overvloed van vreugde is er voor zijn aangezicht, wanneer wij de liefde tot de waarheid aanvaarden en in deze waarheid en werkelijkheid wandelen.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.