Hoe komen we tot aanvaarding?

Hij leert ootmoedigen zijn weg. Psalm 25:9

God spreekt zijn ja uit over uw bestaan. Zijn kracht, liefde en genade komen tot u. Hij getuigt van zijn geloof en vertrouwen in u en van zijn verwachting en hoop op u, al van voor de grondlegging der wereld. Van Godswege bent u bestemd in de heerlijkheid van God zelf te mogen delen. Daarin ligt het aanvaarden. God wil er voor u zijn. Wilt u er ook voor Hem zijn en ja zeggen tegen alles wat Hij voor u bestemd heeft? Hij stelt u ertoe in staat.

Gods ‘ja’ blijft altijd bestaan, ondanks de tegenwerking van de duivel en zijn rijk. Met God kunt u altijd verder op de weg of teruggaan naar de weg die Hij voor u heeft opengesteld. Het ‘door God aanvaard zijn’ is heerlijk.
Ook de Heer Jezus Christus aanvaardt u vanuit zijn eenheid met God met alles wat Hij in Zich heeft. Alles van God is werkzaam geworden in de mens Jezus. Hij weet wie, wat en hoe God aanvaardt en Hij is het voorbeeld voor elk mens van het plan van God met mensen.

Jezus leert u te aanvaarden en gelijk-vormig te worden aan het beeld van de Zoon (Rom.8:29). Evenals Jezus dienen wij een zuiver beeld te hebben van de mens en de gemeente. Evenals Hij mensen liefhebben en met Hem willen dat zij in zijn lichaam terechtkomen. Evenals Jezus een zuiver godsbeeld hebben. Hij gaat ons voor in het gehoorzamen aan het woord, de geboden en beloften, de terechtwijzing, onderwijzing en ver-maning. Jezus doet de wil van zijn Vader, omdat Hij God en diens plan kent. Hij aanvaardt het lijden, de verdrukking en de weeën ten behoeve van zijn gemeente. In welke gezindheid is Hij bezig geweest? Wat valt op bij mensen die naar het beeld van Jezus toegroeien?

In de eerste plaats het leven vanuit het woord. Wilt u leren aanvaarden zoals Jezus, dan dient u te leven in liefde tot God en wat Hij spreekt. Vol vertrouwen luisteren en doen wat de Vader zegt. Het leven als zoon komt tevoorschijn en daarin blijkt het aanvaarden van alles wat God spreekt. Evenals Jezus niet ingaan op het ‘nee’ van de vijand, maar alleen doen wat er staat geschreven. In Openbaring 19 trekt Jezus uit, gevolgd door mensen op witte paarden. Jezus wordt het Woord Gods genoemd. Hij vervult alle gerechtigheid. Zo ook wij.

Het tweede opvallende in het leven van Jezus is het leven vanuit de goddelijke liefde die ook in ons hart is uitgestort. In de liefde tot God en het horen van de waarheid Gods groeit het leven Gods en komt het aanvaarden tevoorschijn.

In de derde plaats nodigt Jezus ons uit Hem te volgen in zachtmoedigheid en nederigheid (Mat.11:29). Het weerspannige en hoogmoedige afleggen, alsmede elke last en zonde die zo licht in de weg staat (Hebr.12:1), om helemaal te kunnen meekomen op de heilsweg van God.
Voorwaarde is de Heer Jezus aan te doen en in het aanvaarden Hem gelijk-vormig te worden (Rom.13:14). Tenslotte leefde Jezus in de werkelijkheid van God en leven wij in de werkelijkheid van Christus.

Kenmerkend is dan dat de dingen van boven uw enige zekerheid zijn, de geestelijke gaven functioneren en de vrucht rijpt in de vrede, veiligheid en vrijheid van het Koninkrijk Gods. Onwankelbaar leeft u in blijdschap en gerechtigheid. Ongeschonden hebt u in elke strijd de hand aan de citer en ontwikkelt u verder het beeld van Jezus.

Nemen we de bovengenoemde punten samen dan komt het zoonschap te voorschijn in een leven vanuit het woord, de goddelijke liefde, de zachtmoedigheid en nederigheid en de werkelijkheid van Christus. De overwinning van Jezus zet door en het heil wordt zichtbaar. Heiligheid, vrijheid en ruimte nemen toe en de gemeente komt tevoorschijn.

Aanvaarden van moeite, strijd en weeën blijft voorlopig aan de orde. De mogelijk-heden die God daarin met liefde legt, zijn onbeperkt. In de gestalte van het Lam, de gezindheid van Christus komt de kracht van Christus over u. In het leren aanvaarden ontwikkelt u deze gezindheid.

We realiseren ons dat het Lam-zijn van Jezus niet alleen verbonden is met zijn lijden en sterven, maar zeker ook met zijn overwinning op duisternis, duivel en dood. Het Lam brengt het volledige heil tevoorschijn en realiseert het plan Gods. Op aarde is Hij hiermee begonnen; vanaf de troon gaat Hij hierin door. Uiteinde-lijk voert Hij ons naar de troon.
Het werkelijke aanvaarden blijkt van eeuwigheidsbelang te zijn.

Wat is zachtmoedigheid? Een zacht-moedig mens is zacht voor de Heer, laat zich voortdurend leiden door de Heer en heeft een gelaat als een keisteen voor het werk van het rijk der duisternis. Hij is geen zacht eitje. Een zachtmoedig mens is zoals Mozes een goed en getrouw dienstknecht aan wie God heel veel geeft.

De meest zachtmoedige mens is Jezus. Hij doet niets dan dat Hij het zijn Vader ziet doen. Leven in een geest van gewilligheid is kenmerk van de heilige Geest die vrijheid geeft ten opzichte van de geest van weerspannigheid.
De zachtmoedige mens laat zich terecht-wijzen en kan ook anderen terechthelpen in een geest van zachtmoedigheid (Gal.6:1). Uit zijn wijze van doen blijkt de aanvaarding van de gezindheid van Christus en de liefde tot de waarheid.

Zo ook in de nederigheid waarin u de juiste positie ten opzichte van de Heer inneemt. De nederige mens is vol eerbied en ontzag voor zijn Heer. Hij is niet hoogmoedig en vrij van de geest van verwerping. Hij neemt graag zijn plaats in de gemeente van Christus in en ontvangt genade op genade (Jac.4:6).

Het gaat om een nederig en zachtmoedig worden als Jezus (Mat.11:29), waardig in zijn roeping wandelen (Ef.4:1,2), in het recht op de weg die de Heer u leert gaan (Ps.25:9). Hij houdt u staande in allerlei situaties (Ps.147:6). U ontvangt wijsheid en eer (Spr.11:2, 29:23) in het volgen van het Lam.

In de fase waarin we nu zijn terechtgekomen gaat het erom de hele gezindheid van Jezus toe te passen en te leven naar het woord in de goddelijke liefde met zachtmoedigheid en nederigheid, in een volledig zicht op en deelhebben aan de werkelijkheid van Christus.

Waar we dit beoefenen komt de mens Gods in ons tevoorschijn en ontstaat de gemeente Gods in heerlijkheid. De Heer zal vanuit zijn volheid alles aanreiken en toevoegen zodat dit werkelijkheid wordt. Hij neemt ons mee op deze weg door de zee van glas met vuur vermengd. Wat een voorrecht om Hem te mogen volgen en te aanvaarden en beleven hoe Hij u daar brengt waar Hij reeds is.

God heeft u aanvaard en bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon (Rom.8:29). Hij spoort u aan in Colossenzen 3:12,13.

Herken en aanvaard wat van de Geest is met liefde tot de waarheid en verheerlijk God in alles. Het zal u als geestelijk mens niet zonder werk of vrucht laten in de Heer. Verdiep aanvaarding in uw leven en de Heer zal ons allen heerlijk zegenen in het openbaren van zijn lichaam.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.