Door God aanvaard

Laat niemand de ander geringschatten of veroordelen, want God heeft die ander als de Zijne aangenomen - God heeft hem aanvaard... Romeinen 14:3 Wb/NBG Nu zie ik in, hoe waar het is dat God geen onderscheid maakt. Hij aanvaardt iedereen die Hem aanbidt en die Zijn wil doet, tot welk volk hij ook behoort. Handelingen 10:34,35 GN

God aanvaardt de mens, ieder mens, zonder aanzien des persoons, onafhankelijk van zijn daden, gedrag of prestaties, afkomst, milieu of achtergronden. En dat doet Hij op basis van Zijn onvoorwaardelijke liefde voor de mens. Iedereen mag er 'zijn' voor God! Puur omdat hij mens is, een schepsel van de grote Schepper, een potentiële beelddrager Gods.

Dit is van den beginne zo geweest. Het is ook na de zondeval zo gebleven en het zal tot in alle eeuwigheid zo zijn: niemand wordt door God afgekeurd, afgewezen of geminacht. God wil Zich aan ieder mens openbaren, door een ieder laten kennen. Daarom zoekt Hij de mens steeds weer op, in welke positie of situatie deze ook is terechtgekomen. Hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat allen tot volledige behoudenis komen (1Tim.2:4)!

Voordat wij God zochten, zocht Hij ons. Hij heeft ons eerst liefgehad (1Joh.4:19), ons geroepen en Zijn hand op ons gelegd (Ps.139:5). In Christus treedt Hij ons tegemoet, vol van genade en waarheid, met leven en overvloed (naar Joh.10:10).

Dit mogen wij in geloof aanvaarden en met grote dankbaarheid uit Zijn hand ontvangen. Het is om niet!

Laten we goed beseffen dat het hierin om een heel persoonlijk gebeuren gaat. Voor God ben je geen nummer, niet één van de velen... Hij beoogt een directe en persoonlijke relatie met jou. Hij kent je bij naam, Hij weet wat in je is... en daarom gaat Zijn hart naar jou uit!

Wanneer dit werkelijk bij je binnenkomt, gaat er iets door je heen. Een golf van liefde, warmte, aanvaarding, vreugde en leven. Het maakt je rijk in Hem, biedt je veiligheid, rust en vrede. Het stelt je in staat om van alle schuldgevoelens af te komen. Je zonden zijn vergeven, je bent verzoend met God. Je wordt door God aanvaard zoals je bent: met alle lek en gebrek, met alle fouten en tekortkomingen, nog onvolkomen en onvolwassen... Voor God ben je een mens in Christus, een nieuwe schepping, een mens waarmee Hij Zijn plan wil verwezenlijken. Hij staat niet stil bij het oude, dat is voor Hem voorbij, daar doet Hij niet 'moeilijk' over... Hij roept ons op om samen met Hem vooruit te zien: Zie, het nieuwe is gekomen (2Cor.5:17). Hij blijft vol geloof van de nieuwe situatie uitgaan en met de nieuwe mogelijkheden in Christus rekenen en werken.

Dit volmondige 'ja' van God over je bestaan geeft je leven werkelijke zin en waarde. Het vormt de basis voor de totale verlossing van de geest van verwerping en het uitgangspunt in de strijd met de grote 'nee-zegger'. Het geeft diepe, innerlijke rust en voldoening en heeft alles in zich om het nieuw ontvangen leven te doen ontwikkelen.

Op basis van de volkomen aanvaarding door God hoef je nooit met bepaalde dingen te blijven rondlopen. Je kunt er altijd mee bij Hem terecht, je hoeft je nergens 'blijvend' voor te schamen. Het is dan wel zaak om deze dingen voor Hem niet te verhelen, maar ze gewoon te benoemen en bekend te maken, ze te belijden (naar Ps.32:5). In Christus biedt Hij alles aan om er geheel van los te komen, en ten volle toe te komen aan het goede dat Hij met je voorheeft. Zijn genade is genoeg!

Bij God mag en kan je te allen tijde 'jezelf' zijn. Je hoeft niet op je tenen te lopen, je niet groot te houden, noch klein te voelen. Je mag in Zijn 'aanvaarding' leven: in het heerlijke klimaat van Zijn Koninkrijk, voortdurend Zijn liefde belevend en Zijn aanwezigheid ervarend. Je mag je bij Hem volkomen op je 'gemak' voelen. Het geeft je alle mogelijkheden om je wederliefde voor Hem te uiten en te ontwikkelen.

In deze heerlijke, ontspannen en persoonlijke omgang met je God mag je bovendien bemerken dat Zijn woorden vol van Geest en leven zijn en een wonderbaar werk tot stand brengen in je hart en leven.

Dit vormt je en doet je groeien. Het maakt je innerlijk sterk en stabiel. Je wordt 'in Hem' uiteindelijk onwankelbaar en onaantastbaar, volwassen en volmaakt, ten volle bruikbaar voor Hem!

De aanvaarding van God is van wezenlijk belang voor zowel het begin van het leven Gods in ons, als voor de voortgang en de voleinding ervan.

Het mag steeds weer een motivatie vormen om er voor Hem te 'zijn' en naar Zijn wil en bedoeling te leven.

Te allen tijde kunnen we erop terugvallen en mogen we ons verheugen in die onpeilbare liefde Gods, die het verstand te boven gaat.

Prijs God voor Zijn grote genade!

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.