VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 'IMMANUEL' BREDA
ACADEMIESINGEL 26-27 • 4811 AB BREDA • TELEFOON 06 313 04 558

Geen dienst? Toch bijeen!

Update 18 mei 2020
Luister deze week naar Psalm 118, het 'slotakkoord' van het hallel: Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Zing dit lied van heil en overwinning met Jezus mee. Trek met Hem op, vol geloof en vertrouwen, en ga met Hem de poorten van gerechtigheid binnen. Dan krijgt deze psalm ook zijn vervulling in Jezus' gemeente. 
 
Week 21: Hallel (6): Psalm 118
 
 
Update 11 mei 2020
Deze week staat Psalm 117 voor je klaar. De kortste van alle psalmen: slechts twee verzen. Maar met een heerlijke boodschap en een eindeloos perspectief. Jezus zet Zich in om dit prachtige plan van God met mensen te verwerkelijken. Laten wij voluit met Hem meewerken. En ons als volk des Heren verheugen in Gods overstelpende liefde en eeuwige trouw. 
 
Week 20: Hallel (5): Psalm 117
 
 
Update 4 mei 2020
Luister deze week naar Psalm 116. Laat je bemoedigen door de beloften van de Heer. Hij is bij ons. Hij hoort onze gebeden en komt ons te hulp. Waar we in deze vreemde tijd ook doorheen gaan. Ja, Heer, wij hebben U lief. Wij roepen U aan en prijzen uw naam. Wij mogen met U wandelen in het land der levenden. Halleluja! 
 
Week 19: Hallel (4): Psalm 116
 
 
Update 27 april 2020
We gaan verder met het luisteren naar de psalmen van het Hallel. Voor deze week is dat Psalm 115: een indrukwekkend deel van de lofzang die aan het einde van het Pesachmaal gezongen wordt, nadat de beker der dankzegging is rondgegaan. Zeker als je bedenkt dat Jezus dit lied met zijn discipelen zingt, nadat Hij het Avondmaal heeft ingesteld. Laat je door Hem meenemen in de nieuwe dimensie die Hij aan het Paasfeest heeft gegeven. En daarmee ook aan deze psalm.
 
Week 18: Hallel (3): Psalm 115
 
 
Update 20 april 2020
Deze week luisteren we naar het de tweede psalm uit het Hallel: Psalm 114. Jezus zingt deze psalm vlak voor zijn lijden, sterven en opstaan. Zing dit lied van verlossing en bevrijding met Jezus mee. En volg Hem op de weg die Hij voor ons heeft gebaand, dwars door alle hemelen heen. Dan zullen we, als zijn gemeente, de volle openbaring van Gods heil gaan beleven.
 
Week 17: Hallel (2): Psalm 114
 
 
Update 14 april 2020
We hebben aan de hand van een serie vlogs naar het Paasfeest toegeleefd, en ook ‘samen’ Paasfeest gevierd. Wij danken onze opgestane Heer voor het heil dat Hij ons heeft bereid, en gaan samen voort in de kracht van Jezus die 't al heeft volbracht! 
In de komende weken gaan we op weg naar Pinksteren. En ook nu weer met een serie vlogs: Van Pasen naar Pinksteren. Daarin volgen we de ontmoetingen van Jezus met zijn discipelen, vanaf de dag van zijn opstanding. Het wordt een zevendelige serie, met wekelijkse afleveringen: in elk van de zeven weekenden tot aan het Pinksterfeest.
 
We gaan ook verder met het samen luisteren naar een serie preken. De vier delen van Psalm 110 die we de afgelopen weken hebben aangereikt, blijven beschikbaar. In de komende weken voegen we daar zes delen aan toe over het Hallel, de psalmen die Jezus met zijn discipelen zingt bij het laatste Pesachmaal: Psalm 113 t/m 118. Eén grote lofzang voor zijn God en Vader, die dankzij Jezus nu ook onze God en Vader is.
Wij willen onze Heer loven en prijzen, mét Hem op zijn en onze hoogte treden, en vol van ontzag, dank en aanbidding uitroepen: Halleluja! Wij willen opstaan en met Hem meegaan ...
 
Week 16: Hallel (1): Psalm 113
 
 
Update 6 april 2020
Luister deze week naar het vierde en laatste deel van de prekenserie over Psalm 110. Laat de profetische woorden en beloften van deze Psalm bepalend worden voor je leven van vandaag. Verblijd je in het perspectief dat de Heer ons geeft. Hef je hoofd op, en zie op onze Priesterkoning Jezus Christus. Hij leidt ons en voert ons in de hemel hogerop, dwars door alle situaties en omstandigheden op aarde heen. 
 
Week 15: Psalm 110 (4)
 
 
Update 30 maart 2020
De coronacrisis duurt langer dan gedacht: de maatregelen van onze overheid blijven tot 1 juni van kracht. We zullen daarom tot zondag 7 juni moeten wachten om elkaar weer te kunnen ontmoeten in ons gebouw in Breda. Op de kalender van 2020 zijn dan het Paasfeest en Pinksterfeest al weer voorbij. Maar dat betekent niet dat Pasen en Pinsteren dit jaar aan ons 'voorbij' gaan. In Christus verbonden kunnen we ook in de huidige omstandigheden samen naar het komende Paas- en Pinksterfeest toeleven en die feesten samen vieren. In de hemel gaat de werkelijkheid van Pasen en Pinksteren nóóit voorbij.
 
Luister deze week naar het derde deel van de prekenserie over Psalm 110. En verbind je met hart en ziel met die hemelse priesterkoning waarover vers 4 spreekt. Jezus Christus maakt voor ieder van ons de weg tot God vrij. Dank Hem daarvoor. Hij wil nu met zijn gemeente het plan van God uitvoeren. Werk daar voluit aan mee. Ik wens u  genade en vrede toe in overvloed!
 
Week 14Psalm 110 (3)
 
 
Update 23 maart 2020
Ondanks de vloedgolf van nieuwe besmettingen en toenemende zorgen hierover in de wereld om ons heen, weten wij dat onze Heer zijn troon heeft boven de vloed, dat Hij als koning heerst voor eeuwig (Ps.29:10). Wij mogen onze plaats bij Hem innemen (naar Ps.110:1) en vol dankbaarheid en vrede leven voor zijn aangezicht. De Heer zal macht aan zijn volk verlenen, Hij zal zijn volk zegenen met vrede (Ps.29:11).
 
Blijf bidden voor bewaring en bescherming van 'boven'. En blijf je 'beneden' bewust van je persoonlijke verantwoordelijkheid. Bid voor onze overheden; zegen hen met wijsheid en daadkracht. Zij hebben het meer dan ooit nodig in deze hectische tijd.  
 
Luister deze week naar het vervolg op de prediking over Psalm 110:1-2. En hul je maar in die heilige feestdos, waar vers 3 over spreekt. Gods zegen toegebeden!
 
Week 13Psalm 110 (2)
 
 
Samen bijeen voor Gods troon - 16 maart 2020
Het coronavirus waart rond. Een ‘onzichtbare’ vijand die hard en genadeloos toeslaat en de hele wereld in zijn greep lijkt te krijgen. We horen het elke dag op het nieuws. Onze regering moet ongekende maatregelen nemen om deze pandemie een halt toe te roepen.
Als gevolg hiervan kunnen wij op dit moment niet meer in ons gebouw in Breda bijeenkomen om samen te zingen en te bidden, en samen als gemeente naar woorden van de Heer te luisteren.
 
Om tóch verbondenheid met elkaar te beleven, stel ik voor om deze week (en de komende weken) allemaal naar dezelfde preek te luisteren. En daarover uit te wisselen als we elkaar (telefonisch) spreken. Het is de eerste preek uit de serie over Psalm 110. De link vind je onderaan. In de weken hierna zet ik de links naar de overige delen van deze prekenserie erbij.
 
De Heer wil ons bemoedigen te midden van de moeilijke situatie in ons dagelijks leven. Door de woorden van Psalm 110 reikt Hij ons ook nu alles aan om ons met elkaar te richten op de werkelijkheid van boven. In de hemel kunnen we bijeen zijn, ons voor de troon van de Ene opstellen. In de hemel kunnen we nog steeds onze handen ineenslaan en elkaar vasthouden: in één Geest met de Heer en met elkaar verbonden. Dank U, Heer, voor deze genade, voor deze mogelijkheden bij U.
 
Laten we ín die verbondenheid ook voor elkaar blijven bidden: voor bescherming en bewaring, voor een cordon van heilige engelen om ons heen. Dan mogen we met elkaar ervaren dat Gods genade en vrede in ons worden vermenigvuldigd.
 
De preek is vrij te beluisteren en te downloaden. Je hoeft niet in te loggen.
Open je hart voor de woorden van de Heer. Ik bid je Gods zegen toe ...
 
Tot volgende week!
Cees Visser
 
Week 12Psalm 110 (1)